Vegyész mesterszak

Szakfelelős: Dr. Rohonczy János egyetemi docens
Elérhetőségek: telefonszám: 372-25-00/1606, szobaszám: 637., e-mail: rohonczy@chem.elte.hu
Információk a szakról: Dr. Tóth Gergely e. docens
Elérhetőségek: telefonszám: 372-25-00/1334, szobaszám: 541, e-mail: toth@chem.elte.hu

A szak rövid ismertetése
120 kredit, 4 félév, szak indítása: 2009/2010 tanév
Szakért felelős intézet: ELTE TTK Kémiai Intézet

Az ELTE Kémiai Intézete MSc vegyész szakának összeállításakor fő szempont volt a hallgatók számára biztosítani a lehetőségét, hogy a szak végzése során mindvégig új ismereteket szerezhessenek, mivel az MSc-re jelentkező hallgatók szakmai ismeretei jelentősen eltérhetnek egymástól. Az ELTE Kémiai Intézetében egy rugalmas, a szakmai törzsanyagra vonatkozóan kötelezően választható és a differenciált szakmai ismeretekre vonatkozóan választható tárgyakból összeálló képzést dolgoztunk ki. A képzés során a hallgatók szakirányú végzettséget is szerezhetnek, jelenleg öt szakirány elvégzése lehetséges. Annak érdekében, hogy a képzés minősége és a diploma szakmai értéke elérje a kívánt magas színvonalat, a diploma megszerzését kimeneti követelmények teljesítéséhez kötjük, s nem adott tárgyak elvégzéséhez. A kimeneti követelmények részben nem az ELTE-n indítandó szak egyedi sajátosságai, hanem a szakalapítási dokumentumban, a Magyar Akkreditációs Bizottság döntéseiben, törvényekben, illetve kormányhatározatokban szereplő feltételek.
A szak szerkezete lehetőséget ad arra is, hogy ne csak kémia BSc vagy vegyészmérnöki BSc végzettséggel lehessen jelentkezni a vegyész MSc szakra, hanem bármely olyan legalább BSc szintű végzettséggel, amely során a hallgató minimum 40 kreditnyi természettudományos tárgyat hallgatott, s amelyből legalább 20 kredit kémia volt. Természetesen, hiányos kémiai ismeretek esetén az MSc képzés során először felzárkóztató jellegű tárgyakat kell elvégezni. Oktatásunk alapvető eleme, hogy a hallgatókat egyéni tanterveinek kidolgozásában és a tantárgyak választásánál a képzési rendszerben járatos konzulensek segítik.
Vegyész MSc felvételi tervezett időpontja: 2016. teremben, a TTK Felvételi Iroda által küldött értesítésben szereplő információk szerint.

A "Nagyműszeres analitikai laboratóriumi gyakorlat II.", kv2n4a41, beosztása a 2015/2016. tanév I., őszi félévében
A "Nagyműszeres analitikai laboratóriumi gyakorlat II.-hoz" (kv2n4a41) tartozó "Tantárgyi követelmények" dokumentum
A "Nagyműszeres analitikai laboratóriumi gyakorlat II. - kv2n4a58 és kv2n4a41 beosztása a 2016/2017. tanév II. félévében

A 2012/2013. tanév I. félévében felvehető tantárgyak listája