ELTE Kari könyvtár - Kémiai gyűjtemény

ELTE TTK Kari Könyvtár
Online katalógus

Nyitva tartás:
Hétfő: 9-18
Kedd: 8.30-16
Szerda: 8.30-16
Csütörtök: 8.30-16
Péntek: 8.30-14

Hely: ELTE TTK Északi tömb I. em. 1.116
Telefon: 372-2500/6100, 372-2650
E-mail: chemlib@chem.elte.hu

Munkatársak: Csala Tünde és Hegyi Judit (a képen fordítva)

A kémiai gyűjtemény története

Történetünk az ELTE Természettudományi Kar, és ezen belül a Kémiai Tanszékcsoport történetével fonódik össze. A kémia az orvosi vegytan korábban kapott helyet az egyetemeken, önálló tanszék nélkül. A kémiai ismeretek oktatása a medicina professzorának feladata volt.
Mária Terézia 1770-ben orvosi karral egészítette ki a nagyszombati egyetemet. Ekkor került sor egy, még nem önálló kémiai-botanika tanszék alapítására, Winterl Jakab professzor vezetése alatt. A tanszék 1777-ben került Budára, innen pedig 1784-ben Pestre. Ettől kezdve a kémiai érdeklődés és kutatások specializálódása nyomán sorra alakultak ki az egyetem újabb és újabb kémiai intézetei és azok könyvtárai. E könyvtárak felszereltsége, személyi és tárgyi feltételei, a könyvtári munka színvonala különböző volt.

Neves, az oktatásban, kutatásban és tankönyvírásban kiemelkedő tanszékvezető professzorok, akik a könyvtár gyarapodásához is jelentősen hozzájárultak:
Winterl Jakab, az iskolaalapító, akinek tanítványai közül került ki az első magyar kémikus nemzedék.
Kitaibel Pál, Schuszter János, Than Károly, a Magyar Chemiai Folyórat megalapítója és az újvegytani intézet építésének kezdeményezője.
Lengyel Béla a tankönyvíró, Winkler Lajos, a szenvedélyes kutató, Bugarszky István, Szokolky László,Müller Sándor, Gróh Gyula, Schulek Elemér, Bruckner Győző, Buzágh Aladár, Erdey-Grúz Tibor.
Könyveik, írásaik megtalálhatóak polcainkon.

1949-ben megalakult az önálló természettudományi kar huszonkét tanszékkel. Két nagy könyvtár (Általános és fizikai kémiai valamint Szerves kémiai tanszék) mellett a gyűjtemény egy része a tanszéki könyvtárakban került elhelyezésre. Évtizedek tervezése után végre 1989-ben megvalósult a Lágymányosi Duna parton a Természettudományi Kari campus első építménye.
1990-ben már ebben az épületben került ideiglenes elhelyezésre a Kémiai tanszékcsoport könyvtára, melynek alapját a következő tanszéki könyvtárak állománya képezte:
Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, Fizikai kémiai és Radiológiai Tanszék, Kémiai Technológiai tanszék, Kolloidkémiai tanszék, Szerves Kémiai Tanszék, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék.

Sajnos a 90-es évek közepén pénzügyi okokból sok folyóirat és könyvsorozat megrendeléséről le kellett mondanunk. Jelentős előre lépés volt viszont, hogy e modern, világos és tágas térben - ahova 1999-ben költöztünk - kialakítottuk raktári és szabadpolcos állományunkat, ez utóbbit tematikus elrendezésben. Olvasóink elektronikus információkhoz, on-line folyóiratokhoz, adatbázisokhoz férhetnek hozzá.

E fejlesztések mellett büszkék vagyunk régi, muzeális értékű dokumentumainkra, mint például a Chemical Abstract 1907-től meglévő kötetei, vagy az 1800-as években megjelent kémiai kézikönyvek és lexikonok.
Értékes peptidkémiai Schőn István Gyűjteményünk a Richter Gedeon Rt. ajándéka.

A gyűjtemény

lelohely.txt

Gyűjtőkörünk: kémiatudomány és határterületei: vegyipar, biokémia, biológia, orvostudomány, gyógyszerészet, környezettudomány, valamint az alapvető általános és természettudományi kézikönyvek, lexikonok, szótárak.

Állományunk kb. 50 ezer kötet, főleg folyóirat. Jelenleg 50 folyóirat jár nyomtatott formátumban.
Az állomány elhelyezése: szabadpolcokon.
Cédulakatalógus 2002-ben lezárva.
Online folyóirat adatbázisok:
American Chemical Society folyóiratainak egy részét online érjük el.
www.pubs.acs.org
SciFinder
Reprográfiai szolgáltatások: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás
Beszélt nyelvek: angol

E fejlesztések mellett büszkék vagyunk régi, muzeális értékű dokumentumainkra, mint például a Chemical Abstract 1907-től meglévő kötetei, vagy az 1800-as években megjelent kémiai kézikönyvek és lexikonok.