Change to English (Váltás angolra)

Tantárgyak a Tanszéken

Előadások

 • Kémia

 • Szak: meteorológus
  Felelős oktató: Mörtl Mária
  1. félév:Alapfogalmak és definíciók. atomszerkezet, elektronkonfigurációk, a kémiai kötés típusai, molekulák szerkezete, termokémia, halmazállapot-változások, kristályok szerkezete, kolligatív mennyiségek, reakciósebesség, egyensúlyok, elektrokémia
  II. félév: szervetlen kémia, környezeti kémia alapjai, kromatográfiás és analitikai módszerek rövid összefoglalása, kolloidok, fotokémiai alapfogalmak
   
  A kémiai alapfogalmak áttekintése. A kémiai folyamatok energetikája. A kémiai folyamatok sebessége. Az egyensúlyok törvényszerűségei. Homogén és heterogén egyensúlyok. Elektrokémiai rendszerek. Transzportfolyamatok. Az anyagszerkezet alapjai. Atomok és molekulák elektronszerkezete. Hibridizáció. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok. Vezetők, félvezetők, szigetelők.
   
 • Általános kémia

 • Szak: geológus, fizikusmérnök
  Felelős oktató: Kotschy András
  Sztöchiometria, anyagi rendszerek, halmazállapotok, gáztörvények, oldatok, desztilláció, átkristályosítás, termokémia, kalorimetria, Hess-tétel, termodinamika II. fotétele. Reakciókinetika, elemi és összetett reakciók, Arrhenius egyenlet, katalízis, kémiai egyensúlyok, tömeghatás törvénye, Le Chatelier-Braun elv, elektrolit egyensúlyok, disszociációs állandó, vízionszorzat, pH, Brönsted-féle sav-bázis elmélet, indikátorok, puffer oldatok, komplex egyensúlyok, heterogén egyensúlyok, oldhatósági szorzat. Elektrokémia, elektrolitok vezetése, galvánelemek, elektromotoros ero, Nernst-egyenlet, redox-potenciál, elektrolízis, bomlásfeszültség, Faraday-törvények. Radioaktivitás, elemi részecskék, atommag, izotópok, elektromágneses sugárzás, kvantumelmélet, optikai színképek, Balmer-formula, Bohr-modell, anyaghullámok, kvantummechanikai atommodell, határozatlansági elv, kvantumszámok, periódusos rendszer elmélete, Pauli elv, molekulák kialakulása, molekulapályák, ?- ?-kötés, homo- és heteronukleáris kétatomos molekulák, datív kötés, elektronegativitás, többatomos molekulák, egzértékeletronpár taszítási elmélet, delokalizáció, ionos kötés, rácsenergia, intermolekuláris kötés, van der Waals és hidrogén-kötés, fémes kötés. Sűrűségmérés, oldatkészítés, forráspont és olvadáspont mérés, sav-bázis titrálás, keverék szétválasztás, desztilláció, egyensúlyi folyamatok vizsgálata, reakciók időbeli lefolyása, papírkromatográfia és lángfestés, látható színképek, elektrolízis, vízbontás, bomlásfeszültség összehasonlítása, galvánelemek.
   
 • Általános és szervetlen kémia

 • Szak: biológus
  Felelős oktató: Torkos Kornél
  Súlyviszonytörvények, szöchiometria alapjai, mól fogalma, sztöchiometriai egyenletek. A kémiai kötéselmélet alapjai, periódusos rendszer elmélete, atommodellek, molekulapálya elmélet. Anyagi halamazok tulajdonságai, fázisegyensúlyok. Kémiai egyensúlyok, elektrolitegyensúlyok, hidrolízis, pufferoldatok, protolitikus folyamatok, heterogén egyensúlyok. Redoxi folyamatok, elektódfolyamatok, galvánelemek, elektrolízis. Elemek és szervetlen vegyületek tulajdonságai, nevezéktan. Koordinációs vegyületek, Lewis féle sav-bázis elmélet, fémionok biológiai rendszerekben.
   
  Szak: angol nyelvű biológus
  Felelős oktató: Sztáray Bálint
  Súlyviszonytörvények, szöchiometria alapjai, mól fogalma, sztöchiometriai egyenletek. A kémiai kötéselmélet alapjai, periódusos rendszer elmélete, atommodellek, molekulapálya elmélet. Anyagi halamazok tulajdonságai, fázisegyensúlyok. Kémiai egyensúlyok, elektrolitegyensúlyok, hidrolízis, pufferoldatok, protolitikus folyamatok, heterogén egyensúlyok. Redoxi folyamatok, elektódfolyamatok, galvánelemek, elektrolízis. Elemek és szervetlen vegyületek tulajdonságai, nevezéktan. Koordinációs vegyületek, Lewis féle sav-bázis elmélet, fémionok biológiai rendszerekben.
  Elektronpárok elrendeződése az elekrtonhéjban: VSEPR elmélet. Az elektronpárok térigényét befolyásoló tényezők. Izomeria, kiralitás. Konfiguráció és konformáció. A szerkezetfelderítés módszerei és alkalmazási lehetőségei a molekulaszerkezet-kutatásban. Merev és mozgékony molekulák – gátolt rotáció, vegyérték izomeria, inverzió, tautoméria, ligandumcsere folyamatok (Berry-átrendeződés). Donor-akceptor komplexek, koordináció. Klaszterek, többcentrumos elektronhiányos kötések. Fémorganikus vegyületek, haptocitás. A koordinációs vegyületek térszerkezete. Rendszeres tárgyalás a központi elem szerint: hidrogén, a 2. periódus elemei, a 3. és a következő periódusok elemei oszloponként, az átmenetifémek.
   
  Tányérelmélet, sebességi elmélet, van Deempter egyenlet, Golay egyenlet, oszlophatékonyságot befolyásoló paraméterek, oszlopok típusai, mobil fázis megválasztásának szempontjai, detektorok típusai, injektálási technikák, kalibrációs módszerek, extrakciós módszerek, csatolt technikák, alkalmazások.
   
  A fémorganikus kémiai alapfogalmak és jelenségek ismertetése
  Alkálifém- és alkáliföldfém-organikus reagensek: szerkezet, reaktivitás, alkalmazás
  Kálium- és nátriumorganikus reagensek
  Lítiumorganikus reagensek, orto-lítiálás, ipari alkalmazások
  Magnéziumorganikus reagensek, kapcsolási reakciók
  Cinkorganikus reagensek
  Előállítás, sztereoszelektív nukleofil addíciós és nukleofil szubsztitúciós reakciók
  Rézorganikus reagensek
  Előállítás, szerkezet, nukleofil addíciós és szubsztitúciós reakciók
  Palládium katalizált átalakítások
  Palládium (II) katalizált nukleofil addíció
  Palládium (0) katalizált allil-szubsztitúció és kapcsolás
  Palládium (0) katalizált kapcsolási és aromás nukleofil szubsztitúciós reakciók
   
  Alapelvek: Részecskék mágneses tulajdonságai – Kémiai eltolódás – Spin-spin kölcsönhatások, csatolási állandók: Első- és magasabbrendű kölcsönhatások – geminális, vicinális és távolható csatolások – Kémiai és mágneses ekvivalencia, spinrendszerek – Az NMR spektrumok kvantumkémiai értelmezése: Hamilton operátor – Schrődinger egyenlet – Spin -impulzusoperátorok – Sajátfüggvények – Átmeneti valószínűség – Kiválasztási szabályok – A leggyakoribb spinrendszerek tárgyalása (A2–AX–AB, AmXn–AmBn, AMX–ABX, AA’XX’–AA’BB’).
  Méréstechnika: CW-készülékek – Integrált spektrum – Hőmérsékletfüggés vizsgálata – FT-spektroszkópia – Pulzusgerjesztés – Számítógépvezérlés – Kettősrezonancia – NOE – Kapuzott lecsatolások – Pulzusszekvenciák – DEPT – Relaxációs idők mérése – 2D-NMR spektroszkópia: COSY – HSC – NOESY – NMR-tomagráfia.
  Alkalmazott NMR spektroszkópia: 1H NMR: Telített láncú és gyűrűs, ill. heterogyűrűs vegyületek – Olefinek és acetilének – Aromások – Heteroaromás vegyületek – Mozgékony hidrogének: Dinamikus NMR (DNMR) spektroszkópia, jelalakanalízis – Oldószerhatások – Siftreagensek – Kémiailag indukált magpolarizáció (CIDNP) – 13C NMR: A széneltolódásokat megszabó tényezők – Téreffektus – Különböző vegyülettípusok C NMR jellegzetességei – A szénmagok csatolásai – Szén-relaxációs mechanizmusok – Más magok rezonanciája (19F, 15N, 17O, 31P)
   
  1) A VSEPR és a PSEPT közös elméleti alapjai, szerkezeti analógiák, izolobalitás, izomer átrendeződési folyamatok komplexekben és clusterekben, a Berry-rotáció és a Stone-Wales-átrendeződés közös vonásai.
  2) Intermolekuláris nano-klaszterek.

  Szak: vegyész, kémiatanár
  Felelős oktató: Csonka István, Frigyes Dávid

  Vákuum-technikai alapfogalmak. Elő-, nagy és ultranagy-vákuum. Vákuum-kompatibilis anyagok. Szivattyúk, mérők és egyebek. Alkatrészek,
  szabványok, tervezés, építkezés. Felhasználási területek. Hibakeresés.


  Számolási gyakorlatok

 • Kémiai számítások

 • Szak: vegyész, kémiatanár
  Felelős oktató: Sztáray Bálint  Laborgyakorlatok

  I. félév:kémiai alapmérések (sűrűség, olvadáspont, forráspont), titrálás, reakciósebességgel, ill. egyensúlyokkal kapcsolatos kísérletek, elektrokémia
  II. félév: gázok és néhány egyszerű anyag előállítása, kémcsőkísérletek, egyszerű analitikai mérések, kromatográfiák, kolloidok, valamint kémiai számítások mindkét félévben
  Szak: angol nyelvű biológus
  Felelős oktató: Sztáray Bálint
  Vegyszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés, anyagok tisztítása átkristályosítással és desztillációval, gázok fejlesztése, tisztítása tárolása, oldékonysága, cseppfolyósítása, reakciósebesség mérése, oszcilláló reakciók, kémiai egyensúlyok, pH-mérés, pufferoldatok készítése, kemilumineszcencia, lángfestés tanulmányozása.
  Vegyszerek tárolása, oldatkészítés, titrálás, keverékszétválasztás, szűrés, anyagok tisztítása átkristályosítással és desztillációval, gázok fejlesztése, tisztítása tárolása, oldékonysága, cseppfolyósítása, reakciósebesség mérése, oszcilláló reakciók, kémiai egyensúlyok, pH-mérés, pufferoldatok készítése, kemilumineszcencia, lángfestés tanulmányozása.
   
  Hidrogén és oxigén (elemek, vegyületek eloállítása, reakciók gázfázisban), halogének és vegyületeik (inert és száraz atmoszféra), kén és szelénvegyületek eloállítása, (magas homérsékletu reakciók), nitrogén, foszfor, bizmut, szén, sziliciumvegyületek eloállítása, s- és p- mezo fémei (ötvözetek, olvadékelektrolízis), d- mezo fémei és vegyületei (komplex vegyületek eloállítása)
   
  Főcsoportbeli elemek és átmenetifémek néhány fontosabb vegyületének és egyéb anyagi rendszereknek (klaszterek, katalizátorok, fémorganikus prekurzorok, aktivált reaktánsok, felületi vékonyrétegek, stb) előállítása és reakcióik tanulmányozása. Korszerű preparatív módszerek és manipulatív technikák: mikropreparatív előállítások vákuumban és inert atmoszférában, Schlenk technika; elektrokémiai preparatív módszerek, fotokémiai előállítások, kémiai gőzfázisú rétegleválasztás (CVD), előállítások mikrohullámú térben.
   
  Preparatív és gázkromatográfiás laboratóriumi gyakorlatok: Inert atmoszférás szintézistechnikák megismerése: berendezés építése, szintézisek kivitelezése, termékek tisztítása, mintaelőkészítés szerkezetvizsgálatra. Reakciókövetés és termékek tisztaságvizsgálata gázkromatográffal.
  NMR spektroszkópiai gyakorlatok: A pulzus Fourier-transzformációs mérési módszer és berendezés megismerése. Mérési metodika elsajátítása: mintaelőkészítés, wobbulálás, lockolás, shimelés. Egy és kétdimenziós mérések paraméterezése, kivitelezése és számítógépes feldolgozása. Alapvető spektrumfeldolgozási lépések végrehajtása: konvolúció, Fourier-transzformáció, fáziskorrekció, referencia beállítás, alapvonal-korrekció, integrálás stb. Mérési eredmények interpretálása, ismeretlen vegyület szerkezetének azonosítása.
  GC-MS, GC-IR, UPS és XRD szerkezetvizsgálati módszerek: A mérési módszerek, mérőberendezések részegységeinek és az egyszerűbb mérések metodikájának megismerése. Mérések elvégzése, mérési eredmények értelmezése.
   
  Folyadék-folyadék extrakció, Soxhlet extrakció, szilárd fázisú extrakció, szilárd fázisú mikroextrakció (SPME), munkahelyi levegő, GC-FID, GC-ECD, GC-MS mérések.
   

  Szakirányú képzés

  Legutóbbi frissítés: Sztáray Bálint, 2002. június 6.; Csonka István, 2005. december 19.