Sohár Pál

Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Kémiai Intézet
Pázmány Péter sétány 1A.
1117 - Budapest
 

e-mail: sohár@chem.elte.hu
telefon: (36-1) 372-2500/1900, 372-2911
fax: (36-1) 372-2592

 • Diploma, tudományos fokozatok
  • Okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1959
  • Egyetemi doktor, Budapesti Műszaki Egyetem, 1962
  • A kémiai tudományok kandidátusa, Budapesti Műszaki Egyetem, 1967
  • A kémiai tudományok doktora, Magyar Tudományos Akadémia, 1973
  • MTA levelező tag, Magyar tudományos Akadémia, 2001
  • MTA rendes tag, Magyar tudományos Akadémia, 2007
 • Munkaköri beosztások
  • Laboratórium-vezető, Gyógyszerkutató Intézet, 1960-1969,
  • tud. segédmtárs, 1960-1962, tud. mtárs. 1962-1968
  • Spektroszkópiai Munkacsoport vezető, Gyógyszerkutató Intézet, 1970-1979,
  • tud. főmtárs., 1969-1973, tud. tanácsadó, 1974
  • Címzetes egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1975
  • Osztályvezető, tudományos tanácsadó, EGIS Gyógyszergyár Szerkezetkutatási Önálló Osztály, 1980-1991
  • Egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1992-2006
  • Tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1992-2000
  • Professzor emeritusz, 2007-
  • Spektroszkópiai Szerkezetkutató Csoport vezető, MTA-ELTE, 1999-2006
  • Fehérjemodellező Kutatócsoport, kutató professzor, MTA-ELTE, 2006-2011

Kutatási témák

 • Egyszerű, szimmetrikus molekulák (pl. adamantán, ferrocén, mukonsav-izomerek) rezgési spektrumának teljes analízise.
 • Különböző funkciós csoportok (pl. amidok, ß-enamino-észterek, enonok, igy pl. pirimidinonok, hidantoinok, kalkon-származékok) IR-jellemzőinek (frekvencia, sávalak és intenzitás) felismerése, szerkezet-azonosításbeli alkalmazási lehetőségeinek (pl. tautomerek, szerkezeti izomerek megkülönböztetése) feltárása.
 • Dezmomotrópok kimutatása és szerkezet-meghatározása hidantoinok, illetve tioanalógjaik körében.
 • Asszociációs szerkezetek tanulmányozása. A különböző hidrogénhíd-tipusok IR-jellemzőinek meghatározása és rendszerezése. Új módszerek kidolgozása intra- és intermolekuláris H-kötések megkülönböztetésére: sávalak, parciális deuterálás. A laktámokra jellemző, részmaximumokkal tagolt, diffúz NH-vegyértékrezgési sáv szerkezetének kvantitatív elméleti értelmezése és e sáv alkalmazása különböző szerkezet-felderítési problémák megoldásában.
 • Bonyolult spínrendszerek H-NMR multiplettjeinek meghatározása elméleti számításokkal, szimulációs programokkal, illetve kísérleti módszerekkel (pl. két-dimenziós, un. J-rezolvált méréssel) pl. tiirángyürüs szénhidrátok, cukoralkohol-anhidridek, benzimidazol-származékok és fenilamino-propándiolok esetében.
 • Sift-reagens technika alkalmazása gyűrűs cisz-transz izomerek megkülönböztetésére t-butil-szubsztituált oxa-biciklo-hexán-, ill. dihidro-benzofurán-vázas vegyületekben.
 • A spín-rács relaxációs idő H/D-izotópcsere-függésének és DEPT mérések kihasználása a protonálás helyének megállapítására, több bázisos centrumot tartalmazó vegyületekben, pl. piridazinokban és N-heterogyűrűs enaminokban.
 • Molekuladinamikai tanulmányok: Gyűrű-inverzió aromás gyűrűkkel kondenzált 6-, 7- és 8-tagú gyűrűs vegyületekben, közöttük azepinokban, dioxazocinokban és ditiocinokban. Szinkron gátolt rotációk kimutatása és a termodinamikai aktiválási paraméterek kiszámítása N,N'-alkil-szubsztituált karbamoil-szilil-észtereknél és piridinium-acetanilid sóknál.
 • Oldószereffektus alkalmazása gyűrűs foszforsav-észterek cisz- és transz-izomerjeinek azonosítására, azabiciklo-oktánok konformáció-analízisében, ezek bonyolult, átfedő H-NMR multiplettjeinek szétválasztásához és hozzárendeléséhez.
 • Multinukleáris NMR-vizsgálatok F-19, Si-29 és P-31 magokkal, pl. tri-fluormetil-helyettesített Tamoxifen-intermedierek konformáció-analízise, szilícium-organikus vegyületek részletes tanulmányozása, foszfor-tartalmú peszticidek és királis koordinációs vegyületek térszerkezet-federítése során.
 • Szerkezetfelderítési stratégiák kidolgozása több (2-8) aszimmetriacentrumos molekulák diasztereomer szerkezetének meghatározására. Egymás mellett keletkező izomerek térszerkezet-igazolására, rutin IR, H- és C-NMR adatok, továbbá a korszerű egy- és két-dimenziós NMR-technikák közül a legcélravezetőbbek kombinált alkalmazásával, a spektrum és szerkezet közötti kapcsolatokra érvényes alapelveket (pl. az IR-frekvencia kötésrend-, illetve polaritás-függését, a Karplus-relációt, a téreffektust, az anizotróp szomszédcsoport effektust, vagy a távolható- és through-space csatolásokat, stb.) felhasználva. Pl. geometriai izomerek térszerkezetének bizonyítása anizotróp árnyékolás, vicinális csatolás, oldószer-effektus alapján.
 • Több (3-6) gyűrűs, váltózó (3-8) tagszámú, részben vagy teljesen telített gyűrűkből felépülő heterovegyületek szerkezeti, helyzeti, anellaciós, cisz-transz, stb izomerjeinek konfiguráció, illetve térszerkezet-meghatározása és konformáció-analízise, a konformációs egyensúly oldószer-,
 • Szubsztituens-, illetve elektroneloszlás-függésének tanulmányozása (pl. triazolo-benztiazinokban, triaril-etánokban, nyiltláncú 1,3-diolokban).
 • Kondenzált 1,3-heteroatomos heterociklusok (oxazinok, tiazinok, pirimidinek) gyűrűzárási reakcióiban képződő policiklusok térszerkezet-felderítése, a cisz és transz izomerek megkülönböztetésére alkalmas spektroszkópiai adatok kiválasztása, elvek, módszerek kidolgozása, a cisz-transz izomerizáció értelmezése.
 • A kedvezményezett forma kiválasztási elveine, kidolgozása cisz-anellált, konformative homogén, illetve egyensúlyi rendszerekre. Sokféle és nagyszámú ciklohexán-kondenzált 1,3-heterovegyület vizsgálatából adódó általános szabály felállítása, mely szerint mindig a kisebb térigényű csoport kapcsolódik ekvatoriálisan az aliciklushoz, s a térkitöltési sorrend: O < NH < CO < CH2 < S < NR.
 • Heterogyűrűvel kondenzált norbornán/én-vázas vegyületek diexo-, illetve diendo-anellációjának, szubsztituált származékaik helyzeti izomerjeinek és stabil konformációinak megkülönböztetésére alkalmas spektroszkópiai módszerek kidolgozása, ß-laktámgyűrűvel kondenzált származékok térszerkezetének igazolása.
 • A C=N kettőskötést tartalmazó norbornének cikloaddiciós reakcióiban keletkező termékek szerkezet-meghatározása és a tapasztalt regio-, illetve sztereo-specificitás értelmezése.
 • A heterogyűrűvel kondenzált norbornének retro-Diels-Alder reakciójának felismerése és a termékek szerkezetbizonyítása.
 • Természetes anyagok és szintetikus analógjaik, szteroidok, alkaloidok, tio-protoberberinek, stb. szerkezetfelderítése. Módszer kidolgozása 16,17-szubsztituált szteránvázas vegyületek lehetséges négy diasztereomerjének megkülönböztetésére. Eburnán-vázas spiro-heterociklusok sztereo-izomerjeinek konfiguráció-meghatározása. Taberszonin-származékok epimerjeinek azonosítása, átészterezéssel képződő gyűrűáthidalt származékaik keletkezésének sztereokémiai értelmezése. Tioprotoberberinek konformáció-analízise, a konformáció oldószer-függésének értelmezése.

 


Külföldi tanulmányutak

 • Bonn Friedrich Wilhelms Egyetem, Szerves és Biokémiai Intézet, Vendégkutató, 1970, 2 hónap. Heinrich Hertz Stiftung ösztöndíj
 • Bonn Friedrich Wilhelms Egyetem, Szerves és Biokémiai Intézet, Vendégprofesszor, 1991, 2 hónap. DAAD ösztöndíj

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, tisztségek, tagságok

 • ISMAR (International Society of Magnetic Resonance), tag (1980-1992), elnökségi (Council) tag (1993-2001)
 • MTA, Kémia Tudományok Osztálya, tanácskozási jogú tag (1998-2001)
 • MTA, Kémia Tudományok Osztálya, doktori képviselő (1995, 1998-2001)
 • MTA, Kémiai Doktori Tudományos Bizottság, tag (1999-2012)
 • MTA TMB Szervetlenkémiai/Kémiai Tudományi I Szakbizottság, tag (1980-1999)
 • MTA, Fizikai-Kémiai és Szervetlenkémiai Szakbizottság, állandó meghívott (1980-1984), tag (1985-)
 • MTA, Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság, tag (1969-1972, 1986-1989, 2005-), titkár (1973-1985) elnök (1990-2005)
 • MTA, Elméleti Szerves-kémiai Munkabizottság, tag (1974-)
 • MTA, Spektroszkópiai Albizottság, tag (1970-1976)
 • MTA Köztestületi Tag (1995-)
 • MTA KKKI Spektroszkópiai és Diffrakciós Szerkezetkutatási/Szerkezeti Kémiai Tudományos Testület (1977-1990)
 • OTKA Élettelen Természettudományi Szakmai Kollégium, tag (1991-1995)
 • Műszer-zsűri, tag (1998-2000), elnök (2001-)
 • Magyar Ösztöndíj Bizottság, tag (2001-2002, 2003- 2008), Természettudományi Szakmai Kollégium, tag (1992-2001), elnök (2008-)
 • Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány, kuratóriumi elnök (2002)
 • Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság Vegyipari és Kémiai Albizottság, tag (1991-1996)
 • MKE, tag (1985-) elnökségi tag (1990-1999), alelnök (1990-1999)
 • ELTE TTK, Kari Stratégiai Bizottság, tag (1998-2001)
 • ELTE TTK Kari Habilitációs Bizottság, tag (2003-2006)
 • Szakterületi Habilitációs Bizottság, elnök (1997-2006)
 • KTCS Doktori Tanács, tag (1993-2000)
 • Államvizsga-bizottság, tag (1982-1992), elnök (1992-2002)
 • Folyóirat-szerkesztőbizottsági tagság: Magyar Kémiai Folyóirat & Kémiai Közlemények (1993-), főszerkesztő (2003-)

Kutatási tevékenység, iskolateremtés, részvétel a tudományos minősítésben

A) Tanfolyamok és előadás-sorozatok az IR-Raman és NMR spektroszkópia témaköréből (elmélet, szerkezetkutatási alkalmazások, új mérési módszerek):

 • MTA Sztereokémiai Kutató Csoport (1964-1965),
 • BME Szakmérnöki/Mérnök-továbbképző tanfolyamok (1967, 1971, 1975, 1976,1982),
 • Bonn Friedrich Wilhelms Egyetem (1972, 1991, 1998, stb.)
 • Gödöllői Agráregyetem (1977), Forte , Vác (1986), stb.
 • Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem (2000),
 • továbbá az MKE rendezésében, MTA KKKI-ban, stb.

B) Plenáris előadások, meghívásos előadások, illetve előadások felkérésre:

 • GYKI (1966),
 • Bonni Egyetem (1970, 1971, 1981, 1986, 1988, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2005),
 • Veszprémi Vegyipari Egyetem (1970, 1977),
 • ELTE TTK (1974, 1994, 1996),
 • MTA (1976, 1984, 1998),
 • EGYT (1976, 1977),
 • Magyar Farmakológiai Társaság (1978),
 • Gyógyszeripari Egyesülés (1979),
 • MKE/MKE-Vegyészkonferencia (1984, 1986, 1989, 1990, 1994, 1997),
 • Eötvös Lóránd Fizikai Társulat (1986),
 • GERMED, Drezda (1987),
 • Leopoldina Akademie, Halle (1987),
 • SZOTE (1989),
 • Kémia Tanári Konferenciák (1990, 1994),
 • Müncheni Műszaki Egyetem (1991),
 • Karlsruhei Egyetem (1991),
 • Indiai Akadémia, New Delhi (1992),
 • SZAB (1993, 2003),
 • EMT, Sepsiszentgyörgy (1993), Kolozsvár (1996, 1998,2003, 2007, 2010),
 • JATE, Analitikai Tanszék (1999),
 • Kyongsan, Korea (Dél-1999), stb.

C) Kutatócsoportok megszervezése és vezetése, nagyműszeres laboratóriumok felszerelése, a munkarend kialakítása, kutatómunka beindítása és irányítása:

 • Gyógyszerkutató Intézet: Spektroszkópiai Munkacsoport (1965-1979),
 • EGYT/EGIS: Szerkezetkutatási Önálló Osztály (1980-1992),
 • ELTE TTK KTCS Tanszékcsoporti nagyműszeres laboratóriumok (1989-2000)
 • MTA-ELTE Spektroszkópiai Szerkezetkutató Csoport (1999-től)

A GYKI és az EGIS spektroszkópiai laboratóriumaiban számos egyetemi, kutató-intézeti és ipari kutatóhelyen dolgozó hazai és külföldi kollégát, közöttük több, később magas beosztású szaktekintélyt fogadtam "belföldi ösztöndíjasként", vagy vendég-kutatóként hosszabb-rövidebb időre, az IR és NMR spektroszkópia elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése céljából. Többek között Szabó Sándor C. Sc. (KLTE, 1963), Szabó József PhD (JATE, 1964), Szabó János D. Sc. (SZOTE, 1966), Klivényi Ferenc C. Sc. (SZOTE, 1967), Stájer Géza D. Sc. (SZOTE, 1968, 1970), Szalontay Gábor D. Sc. (VVE, 1977), Borbély János D. Sc.(KLTE, 1978, 1982), Dombi György C. Sc.(JATE, 1979, 1983), Szalma Ferenc PhD (SZOTE, 1984), J. Fassbaender (NSZK, 1985) PhD, M. Horn (Németország, 1997, 1998), stb., továbbá több német, koreai, vietnami és egyiptomi aspiráns, doktorandusz és ösztöndíjas.

D) Témavezetés, szakdolgozatok/diplomamunkák és egyetemi doktori/PhD disszertációk:

 • Szaklaboratórium (diplomamunka): Gilicze Éva (1976), Rohonczy János (1982), Szécsi Krisztina (1984), Tanka Rudolf (1984), Váczi Imre (1984), Mörtl Mária. (1988), Ádám Tibor (1989), Vétek Gábor (1989), Vámos Ildikó (1990), Tárkányi Gábor (1996)
 • Egyetemi dr. és PhD-értekezések: Rohonczy János (1983), Kis-Tamásné Kovács Ágnes (1984), Hollós Andrea (1986), Dezsőfi Rita (1998), Abrán Árvácska (2002), Túrós György (2006), Kudar Veronika (2007), Fábián Balázs (2011), Kis Kolos (III. éves doktorandusz), Károlyi Benedek (II. éves doktorandusz)

E) Új tematikájú előadások bevezetése, új tantárgyak és gyakorlatok kezdeményezése, az oktatási anyag tervezése, összeállítása és oktatása az ELTE TTK-n:

�Az NMR spektroszkópia elmélete� és �Az NMR spektroszkópia szerkezetkutatási alkalmazásai és mérési módszerei� (1968-tól folyamatosan) kötelezően választható/speciális kollégiumi/doktori előadás IV.-V. éves vegyész, fizikus, kémia és fizika tanár, továbbá vegyészmérnök vendéghallgatóknak, doktoranduszoknak, posztgraduális tanfolyamok résztvevőinek. 2x1 félév, heti 2 óra.

Az NMR spektroszkópia önálló tantárgykénti oktatását, legelsőként a magyar egyetemek közül az ELTE-n 1968-ban én vezettem be és azóta megszakítás nélkül oktatom.

"Szerkezetkutatói" szakirányú képzés IV.-V. éves vegyészeknek (1992-től folyamatosan), két félév, heti 4x2 óra előadás (mindkét félévben) + egy félév, két, heti 2x8 órás speciális laboratóriumi gyakorlat. E szakirány oktatását javaslatomra vezette be a Kémiai Tanszékcsoport és, bár a követelmények rendkívül nagyok, folyamatos az érdeklődés eme oktatási forma iránt. Minden tanévben vannak hallgatók, akik teljesítik az előírt tanulmányi kötelezettségeket. Akiknek ez nem sikerül, a letett vizsgák és elvégzett laborgyakorlatok, mint önálló tárgyak, bele számítanak a graduális teljesítménybe.

Az előadók szakterületük legkiemelkedőbb hazai kutatói, mintegy felerészben más intézmények ( KKKI, BME, MTA - SzKKL) munkatársai. A kötelező tárgyak: NMR spektroszkópia, Röntgendiffrakció, Optikai spektroszkópiák, Molekulák elmélete, Tömegspektrometria. Választható tárgyak: CD-, Mössbauer-, Mikrohullámú- és UPS-spektroszkópia, GED, Folyadékok szerkezet-vizsgálata, és Elválasztástechnika.

Az emelt szintű előadásanyagoknak megfelelően a kurzusok felvehetők nemcsak a graduális képzés keretében, speciális kollégiumként, hanem a PhD-program előadásaiként és a különböző tematikájú posztgraduális képzésekben is.

"Szerkezeti Kémia" (1992-től folyamatosan) főkollégium III. éves vegyészeknek, 1 félév, heti 2 óra előadás. A korábban "Szervetlen Kémia-II" c. főkollégiumi előadás anyagát gyökeresen átdolgoztam és kibővítettem a nagyműszeres vizsgálati módszerek szerkezet-felderítési alkalmazásainak alapelveivel és a kémiai vegyületek szerkezetét értelmező elméleti kémiai ismeretekkel. Az átdolgozás során a lexikális részek helyett a koordinációs vegyületek és klaszterek szerkezetére vonatkozó legújabb eredmények, elméleti ismeretek kerültek az anyagba, beleértve az izoméria jelenségének a vegyész oktatásból eddig hiányzó átfogó és rendszerező tárgyalását, valamint a legfontosabb nagyműszeres mérési módszerek (optikai spektroszkópiák, NMR spektroszkópia, diffrakciós módszerek) elvi és elméleti alapjainak, szerkezetkutatási alkalmazási lehetőségeinek, legkorszerűbb méréstechnikáinak bemutatását.

"Szerkezeti (előtte Szervetlen-II) Kémiai Gyakorlatok" (1994-től folyamatosan), kötelezően választható (IR, NMR, MS, UPS, röntgen, GC) mérési gyakorlat, IV. éves vegyészhallgatóknak, 1 félév, heti 8 óra.

Ezt az új mérési gyakorlatot a "Szervetlen Kémiai Gyakorlat-II" helyett, kezdeményezésemre hirdettük meg. Személyes közreműködésem: A gyakorlat tematikájának kidolgozása, bevezető előadások tartása, gyakorlat-vezetők kiválasztása és felkészítése. A tananyag átalakítása óta, e speciális mérési gyakorlat iránt a hallgatók érdeklődése ugrásszerűen megnőtt és az addigi néhány jelentkező helyett gyakorlatilag a teljes évfolyamok felveszik a tárgyat.

F) Részvétel a tudományos minősítésben:

TMB/MTA Doktori Tanács:

 • D. Sc., opponens: 13, bíráló bizottsági elnök: 18, tag: 20
 • C. Sc., opponens: 2, bíráló bizottsági elnök: 26, tag: 38, titkár: 1
 • Elővédések, házi védések, opponens: kb. 20, elnök: kb. 20

Egyetemeken:

 • Dr. univ/Ph.D. értekezések, bíráló: kb. 10, bíráló bizottsági elnök, tag: kb. 20
 • Diplomamunkák bírálata: kb. 10
 • Egyetemi tanári pályázatok bírálata (Hencsei P., Veszprémi T., Szilágyi L.): 3
 • Habilitációk bírálata (Borbély J., Grofcsik A., Kubinyi M., Nemes L., Noszál B., Prókai L., Sánta I., Szalontay G., Szilágyi L., Tóth G., Veszprémi .): 11
 • Ajánlás Széchenyi ösztöndíj elnyeréséhez (Batta Gy., Csámpai A., Dinya Z., Fülöp F., Kövér K., Stájer G., Szepes L., Vékey K.): 8.

 

G) Tanácsadói tevékenységek:

 • Tudományos tanácsadó (kémiai szerkezetkutatási témában)

- EGYT/EGIS RT (1975 - 1980, 1992 - 1996)

 • Szakértői megbízások (több éven át folyamatosan)

- MTA Műszerügyi Szolgálat (1964-1965)
- MTA Növényvédelmi Kututató Intézet (1969-1977, 1980-1990, 1994-1996),
- SzOTE Gyógyszerkémiai Intézet (1980-1991),

 • Eseti szakértői megbízások:

- BME, Chinoin, Gödőllői Agrártudományi Egyetem,Gyógyszeripari Egyesülés, JATE, KKKI, KÖGYO, MKE, OMFB, OTKA, stb.


Nemzetközi és hazai tudományos elismerések és díjak

  • Nívódíj a Holly Sándor társszerzőségével írt �Infravörös Spektroszkópia� című könyvért (Műszaki Könyvkiadó, 1969)
  • Nívódíj a �A kémia újabb eredményei� c. sorozat �Válogatott fejezetek a modern NMR-spektroszkópiából� és �Szénrezonancia-spektroszkópia� c. 58. és 59. kötetéért (Akadémiai Kiadó, 1988)
  • Széchenyi-díj (1994, Bernáth Gáborral és Kálmán Alajossal megosztva)

Sohár Pál tudományos közleményeinek jegyzéke

 • 1. K. Körmendy, P. Sohár und J. Volford: Über die Aminaddition von cyclischen Iminoäther. Ann. Univ. Sci. (Budapest, Eötvös Univ.), 61-88 (1962).
 • 2. K. Körmendy, P. Sohár and J. Volford: A new synthesis of astriazines and attempted preparation of the parent compoud. Ann. Univ. Sci. (Budapest, Eötvös Univ.), 117-119 (l963).
 • 3. K. Körmendy, P. Sohár and J. Volford: Heterocyclic spiro compounds, I. The structureof spiro-(1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,2'-oxazolidine)-4-one and of its 1,2'-oxazine analogue. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 39, 93-108 (l963).
 • 4. K. Körmendy and P. Sohár: Heterocyclic spiro compounds, II. Acyl derivatives of spiroxazone. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 39, 109-128 (l963).
 • 5. Sohár J. és Sohár P.: Szinezékek kivonása élelmiszerekböl kvaterner ammónium-vegyületek segitségével és a keletkezö vegyületek szerkezetének vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 69, 402-406 (l963).
 • 6. P. Sohár and K. Körmendy: Heterocyclic spiro compound, III. An anomalous shift of the amide-I band in the infrared spectrum of diacyl-"spiroxazones". Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 39, 453-464 (l963).
 • 7. Sohár P. és Körmendy K.: Az amid-I sáv anomális eltolódása az infravörös szinképben a diacil-"spiroxazonoknál".Magyar Kémiai Folyóirat, 70, 20-27 (l964).
 • 8. P. Sohár, L. Vargha and E. Kasztreiner: Determination of association features, configuration and number of ring members in anhydro sugar alcohols and their partially deuterated derivatives by means of the infrared spectra.Tetrahedron, 20, 647-653 (l964).
 • 9. K. Körmendy, P. Sohár und L. Torkos: Über die Alkali-Einwirkungs-produkte der N-Bromalkyl-phthalimide, II.Darstellung und Strukturnachweis der 2-Phenyl-*2-dihydro-1,3-oxazin-o-carbonsäure. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 40. 333-341 (l964).
 • 10. P. Sohár: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1. I. Dimeric structures, I.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 40, 317-332 (l964).
 • 11. P. Sohár, Gy. Varsányi, L. Vargha and Gy. Ocskay Infrared spectra of furyl methyl ketoxime isomers and of their acyl derivatives.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 40, 431-443 (l964).
 • 12. K. Lempert, J. Nyitrai, P. Sohár and K. Zauer: Hydantoins, thiohydantoins, glycocyamidines, XIX. The tautomerism of 2-methylthio-4,4(5,5)-diphenyl-2-imidazolin-5(4)-one: first unequivocally established case of tautomerism in the series of hydantoin derivatives.Tetrahedron Letters, 2679-2684 (l964).
 • 13. K. Lempert, J. Nyitrai und P. Sohár: Austausch von Alkylmercapto-gruppen in und S-entalkylierungen von S-substituierten Thiohydantoinen. Ein neuer Fall von Desmotropie in der Reihe der Thiohydantoin Derivative.Tetrahedron Letters, l795-l799 (l965).
 • 14. A. Hajós and P. Sohár: Über neue geminale Aminocarbinole. Experientia, 21, 434-436 (l965).
 • 15. K. Körmendy and P. Sohár: Heterocyclic spiro compounds, IV. Preparation of 2-N-alkyl-, and aryl-spiroxazone derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 44, 327-340 (l965).
 • 16. P. Sohár and K. Körmendy: Spirocyclic hetero-compounds, V. Infrared spectra of some alkyl- and aryl-substituted derivatives of spiroxazone. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 45, 333-356 (l965).
 • 17. Sohár P.: NH-kelátok infravörös szinképének vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 71, 415-424 (l965).
 • 18. P. Sohár and Gy. Sipos: Effect of hydrogen bonds on the electronic displacements in some nitro- and hydroxy-derivatives of acetophenone. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 46, 63-75 (l965).
 • 19. A. Hajós und P. Sohár: Über geminale Aminocarbinole, I. Die Addition von DOPA und Dopaabkömmlingen an Aldehyde.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 49, 417-425 (l966).
 • 20. P. Sohár and Gy. Varsányi: Theoretical interpretation of the OH and NH stretching bands in the associated state showing submaxima in the diffuse absorption background.Spectrochim. Acta, 23A, 1947-1948 (l967).
 • 21. A. Hajós und P. Sohár: Über geminale Aminocarbinole, II. Einige Reaktionen geminaler Aminocarbinole.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 53, 295-304 (l967).
 • 22. P. Sohár and L. Farkas: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, II. Pyridine derivatives.Acta Chim. Acad. Sci Hung., 54, 79-89 (l967).
 • 23. P. Sohár: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, III. Dimeric structures, III. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 54, 91-97 (l967).
 • 24. L. Novák, P. Sohár and Cs. Szántay: The influence of the field effect upon the tendency of some quinolizinone derivatives to form ketals. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 54, 161-166 (l967).
 • a. A téreffektus befolyása egyes kinolizinon-származékok ketálképzési hajlamára. Magyar Kémiai Folyóirat, 73, 312-315 (l967).
 • 25. M. Lempert-Sréter and P. Sohár: 1,5-diketones, III. Steric structures of some 1-ethylidene-indenes. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 54, 203-207 (l967).
 • 26. P. Sohár, E. Orbán and G. Tóth: The structure of amidazophen-barbiturate molecular compounds. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 55, 87-97 (1968).
 • 27. P. Sohár and G. Varsányi: Theoretical interpretation of the diffuse structure of associated OH and NH stretching vibration bands with submaxima (of the chelate bands). Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 55, 189-201 (l968).
 • 28. P. Sohár and A. Nemes: NH stretching vibration bands at wavenumbers lower than 3000 cm-1 IV. Dimeric structures, IV. Tautomeric equilibrium of isonicotinic acid thioamide derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 56, 25-37 (l968).
 • 29. Sohár P.: Az amidcsoport konjugációjának hatása az infravörös szinképre. Magyar Kémiai Folyóirat, 74, 298-304 (l968).
 • 30. P. Sohár and Gy. Varsányi: An IR spectroscopic study of muconate isomers. J. Mol. Structure, 1, 437-448 (l968).
 • 31. Cs. Szántay, L. Novák and P. Sohár: Chemistry of heterocyclic pseudobasic aminocarbinols, XXXIV. Notes on the synthesis of "quantril" and on the tautomerism of ß-oxo-carboxamides. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 57, 335-343 (l968).
 • a. Adatok a heterociklusos, pszeudobázisos aminokarbinolok kémiájához, XXXIV. Megyjegyzés a Quantril szintéziséhez és a ß-oxo-karbonsav-amidok tautomériájához. Magyar Kémiai Folyóirat, 75, 467-471 (l968).
 • 32. P. Sohár and I. Kósa: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, V. Cyclic dimeric structures, V. Quinazolone derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 57, 411-423 (l968).
 • 33. P. Sohár: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, VI. Cyclic dimeric structures, VI. Hydantoin derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 57, 425-444 (l968).
 • 34. P. Sohár, J. Nyitrai, K. Zauer and K. Lempert: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, VII. Cyclic dimeric structures, VII. 4,5-diphenylimidazoline derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 58, 31-38 (l968).
 • 35. P. Sohár, J. Nyitrai, K. Zauer and K. Lempert: A study of the infrared spectra of thiohydantoin derivatives methylated on the sulphur atom. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 58, 165-178 (l968).
 • 36. P. Sohár and J. Puskás: Infrared spectroscopic study of some derivatives of diphenylacetamide. Acta Chim. Acad Sci. Hung., 58, 295-304 (l968).
 • 37. Sohár P., Holly S. és Varsányi Gy.: Nagy molekulákban elöforduló kötések és csoportok jellemzö rezgéstipusainak jelölése. Kémiai Közlemények, 31, 197-207 (l969).
 • 38. P. Sohár and J. Kuszmann: IR spectroscopic study of ferricinium salts. J. Mol. Structure, 3, 359-368 (l969).
 • a. Ferriciniumsók infravörös spektroszkópiai vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 75, 427-432 (l969).
 • 39. A. Müller, K. Körmendy, F. Ruff, P. Sohár and M. Vajda: Infrared spectroscopic study of the structure of 1-hydroxy-anthraquinone-9-monoimines. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 59, 99-107 (l969).
 • 40. K. Körmendy, P. Sohár, A. Pfisztner-Freud and F. Ruff: Heterocyclic spiro compounds, VI. _- and ß-spiroxazone.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 60, 151-161 (l969).
 • 41. P. Sohár, K. Körmendy, Á. Pfisztner-Freud and F. Ruff: Heterocyclic spiro compounds, VII. Structure of acylspiroxazones and alkyl(aryl)-spiroxazones. Acta. Chim. Acad. Sci. Hung., 60, 273-291 (l969).
 • 42. P. Sohár, Z. Zubovics and Gy. Varsányi: Adamantene-Part II: Spectroscopic study (In "Molecular Structures and Vibrations". Ed. S. J. Cyvin). Elsevier, Amsterdam, 358-362 (l972).
 • a. Adamantán-származékok spektroszkópiai vizsgálata.Magyar Kémiai Folyóirat, 75, 432-440 (l969).
 • 43. K. Lempert, P. Sohár and K. Zauer: Hydantoins, thiohydantoins, glycocyamidines, XXVIII. Reaction of the 3-methyl-2,5-bis(methyl-thio)-4,4-diphenyl-4H-imidazol-3-ium cation with benzyl-amine. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 63, 87-95 (l970).
 • 44. L. Toldy und P. Sohár: Über die Synthese und Oxydation von 2-Imino-3-R-Thiazolidinen und ihrer Thiazin Analogen.Tetrahedron Letters, 181-185 (l970).
 • 45. J. Reiter, P. Sohár und L. Toldy: Eine neue N-Alkylierungs-Reaktion, I. Tetrahedron Letters, 1411-1415 (l970).
 • 46. J. Reiter, P. Sohár, J. Lipták und L. Toldy: Eine neue N-Alkylierungs-Reaktion, II. Tetrahedron Letters, 1417-1421 (l970).
 • 47. G. Bernáth, P. Sohár, K. L. Láng, I. Tornyai and J. Kovács: Stereochemical studies, VI. Conformational studies on cyclic 2-hydroxycarboxylic acids. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 64, 81-99 (l970).
 • 48. L. Toldy, P. Sohár, K. Faragó, I. Tóth und L. Bartalits: Über die Struktur von 2-Arylamino-2-Thiazolinen, analogen Thiazinen und ihren Amiden, I. Grundverbindungen. Tetrahedron Letters, 2167-2171 (l970).
 • 49. L. Toldy, P. Sohár, K. Faragó, I. Tóth und L. Bartalits: Über die Struktur von 2-Arylamino-2-Thiazolinen, analogen Thiazinen und ihren Amiden, III. Sulphonamide. Tetrahedron Letters, 2177-2181 (l970).
 • 50. L. Toldy, P. Sohár und K. Faragó: Über die Struktur von 2-Arylamino-2-Thiazolinen, analogen Thiazinen und ihren Amiden, IV. Benzamide.Tetrahedron Letters, 2183-2187 (l970).
 • 51. P. Sohár, J. Nyitrai, K. Zauer and K. Lempert: Hydantoins, thiohydantoins and glycocyamidines, XXIX. NMR spectra of 5,5-diphenylhydantoin, its thioxo analogues and their methyl derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 65, 189-195 (l970).
 • 52. J. Kuszmann and P. Sohár: Conversion of 1,3,5-tri-O-acetyl-2-chloro-2-deoxy-D-arabino-furanose into a furan derivative. Carbohyd. Res., 14, 415-416 (l970).
 • 53. K. Körmendy, F. Ruff and P. Sohár: Cyclic imino-ethers, I. Synthesis of phthalamidine derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 65, 433-441 (l970).
 • 54. Sohár P.: Izomerek szerkezetmeghatározása protonrezonancia spektrumukból. Magyar Kémiai Folyóirat, 76, 577-583 (l970).
 • 55. P. Sohár and Gy. Sipos: Configuration of substituted epoxy ketones. Acta Chim. Acad. Sci, Hung., 67, 365-367 (l971).
 • 56. B. Ágai, Gy. Hornyák, L. Láng, K. Lempert and P. Sohár: Pyrimidines and condensed derivatives, I. UV and IR spectra of isocytosines and related imidazo(1,2-a)-pyrimidinones. Periodica Polytechnica (Chem. Eng.) 15, 43-64 (l971).
 • 57. Gy. Matolcsy, P. Sohár und B. Bordás: Die Herstellung von 5-Imino-3-methyl-1-phenyl- 2-pyrazolin-dithiocarbonsaure-(4) und einiger ihrer Derivate. Chem. Ber., 104, 1155-1158 (l971).
 • 58. J. Kuszmann, P. Sohár and Gy. Horváth: Pummerer rearrangement of thioanhydro-hexitol sulfoxides. Tetrahedron, 27, 5055-5061 (l971).
 • 59. H. Wamhoff und P. Sohár: Heterocyclische ß-Enamino-ester, IV. Zur Reaktion von 2-Amino-3-äthoxycarbonyl-4,5-dyhidro-furanen mit Phenylazid und Benz-phenylhydrazid-chlorid. Chem. Ber., 104, 3510-3518 (l971).
 • 60. P. Sohár, L. Vargha and J. Kuszmann: Association structure of 3-hydroxy-chromones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 70, 79-82 (l971).
 • 61. H. Wamhoff, H. W. Dürbeck und P. Sohár: Heterocyclische ß-Enamino-ester, V. Spektroskopische Untersuchungen zur Struktur heterocyclischer ß-Enamino-ester. Tetrahedron, 27, 5873-5891 (l971).
 • 62. P. Sohár, T. Széll and T. Dudás: New nitrochalcones, XI. Contribution to the sterochemistry of some nitrohydroxychalcones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 70, 355-368 (l971).
 • 63. P. Sohár and J. Kuszmann: Conformational analysis of 1,2;5,6-diepithio-3,4-di-O-acetyl-hexitols. Org. Magn. Resonance, 3, 647-654 (l971).
 • 64. P. Sohár, J. Reiter and L. Toldy: A new N-alkylation reaction, V. NMR investigations. Org. Magn. Resonance, 3, 689-691 (l971).
 • 65. J. Kuszmann and P. Sohár: Synthesis of new sugar derivatives having potential antitumour activity, XVII. Synthesis and oxydation of 1,4;3,6-bis(thioan- hydro)-D-iditol and its 2,5-diacetate. Carbohyd. Res., 21, 19-27 (1972).
 • 66. P. Sohár, T. Széll, T. Dudás and I. Sohár: Structure of nuclear C-methylated chromones. Tetrahedron Letters, 1101-1102 (1972).
 • 67. L. Vargha, J. Kuszmann, P. Sohár and Gy. Horváth: Reinvestigation of the rearrangement of 2-acetylbenzofuran oxime tosylate. J. Heterocyclic Chem., 9, 341-346 (l972).
 • a. Benzofuril-2-metilketoxim tozilátjának átrendezödési reakciója. Magyar Kémikusok Lapja, 356-360 (1972).
 • 68. B. Bordás, P. Sohár, Gy. Matolcsy and P. Berencsi: Synthesis and antifungal properties of dithiocarboxylic acid derivatives, II. Novel preparation of 2-alkylamino-1-cyclopentene-1-dithiocarboxylic acids and some of their derivatives.J. Org. Chem., 37, 1727-1730 (l972).
 • 69. G. Varsányi and P. Sohár: Infrared spectra of 1,2,3,5-tetrasubstituted benzene derivatives, I. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 74, 315-333 (1972).
 • 70. P. Sohár and L. Toldy: The structure of 2-arylamino-2-thiazolines, analogous thiazines and their amides, X. An IR and NMR investigation of the N-methyl-derivatives. Org. Magn. Resonance, 4, 779-781 (1972).
 • a. A 2-aril-amino-2-tiazolinok, analóg tiazinok és amidjaik szerkezetéröl, XI. Az N-metil-származékok infravörös és mágneses magrezonancia vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 78, 535-539 (1972).
 • 71. Kóbor J. és Sohár P.: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Az 1-(etoxikarbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izo-kinolin akril-nitril adduktjának vizsgálata. A Szegedi Tanárképzö Föiskola Tudományos Közleményei,125-142 (1972).
 • 72. P. Sohár and L. Toldy: NH stretching vibration bands at wave numbers lower than 3000 cm-1, VIII. Cyclic dimeric structures VIII. Thiazoline and thiazine derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 75, 99-110 (1973).
 • 73. P. Sohár, L. Toldy and K. Faragó: The structure of carbethoxy and acetyl derivatives of 2-aryl--amino-thiazolines, -thiazines and 1-aryl-2-imino-thiazolines. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 75, 111-122 (1973).
 • 74. Gy. Deák. K. Gáll-Istók and P. Sohár: ß-Elimination in the Einborn acetylation of 4,6-O-benzylidene--2-benzyloxycarbonylamino-2-deoxy-D-gluconic acid.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 75, 189-191 (1973).
 • 75. G. Bernáth, Gy. Göndös, K. Kovács and P. Sohár: Stereochemical studies, XVII. Cyclic aminoalcohols and related compounds, IX. Synthesis and NMR study of stereoisomeric cis- and trans-tetra- methylene- and pentamethylene-1,-3-oxazine-2-ones. Tetrahedron, 29, 981-984 (1973).
 • 76. J. Kuszmann and P. Sohár: Hexitol derivatives containing a 1,4-oxathiane ring. Carbohyd. Res., 27, 157-168 (1973).
 • 77. P. Sohár and G. Bernáth: Stereochemical studies, XIV. Cyclic amino alcohols and related compounds, VII. Org. Magn. Resonance, 5, 159-160 (1973).
 • 78. Gy. Varsányi and P. Sohár: Infrared spectra of 1,2,3,5-tet-rasubstituted benzene derivatives, II. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 76, 243-268 (1973).
 • 79. K. Lempert, J. Nyitrai, K. Zauer, A. Kálmán, Gy. Argay, A. J. M. Duisenberg and P. Sohár: The annular desmotropy of S-metyl-5,5-dihpenyl-2-thiohydantoin. Tetrahedron, 29, 3565-3569 (1973).
 • 80. P. Sohár, J. Kuszmann, E. Ullrich and Gy. Horváth: Structure elucidation of cis- and trans-2-acetyl-2,3-dihydro-2,3-dimethoxybenzofuran by NMR spectroscopy. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 79, 457-463 (1973).
 • 81. G. Bernáth, Gy. Göndös, L. Gera, M. Török, K. Kovács and P. Sohár: Stereochemical studies, XVIII. Cyclic aminoalcohols and related compounds, IX.Synthesis and NMR study of stereoisomeric cis-trimethylene and cis- and trans-pentamethylenetetrahydro-1,3-oxazines. Acta Phys. Chem., (Szeged), 19, 147-155 (1973).
 • a. Sztereokémiai tanulmányok, XVIII. Ciklusos aminalkoholok és rokon vegyületek, X. Sztereoizomer cisz-trimetilén- és cisz- és transz-pentametilén-tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise és NMR-spektroszkópiai vizgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 82, 320-325 (1976).
 • 82. G. Stájer, E. A. Szabó, J. Pintye, F. Klivényi und P. Sohár: Aromatische Sulfenylchloride, IX. Herstellung, Oxidation und spektroskopische Untersuchung von 1-Substituierten (5-Tetrazolyl)-aryldisulfiden. Chem. Ber., 107, 299-304 (1974).
 • 83. G. Szilágyi, H. Wamhoff und P. Sohár: Photochemie von Heterocyclen, 2. Photocycloaddition und photo induzierte Alkylierung von Dihalogen-maleinimiden und anhydriden an 1,3-Dimethyl-uracil. Chem. Ber., 107, 1265-1270 (1974).
 • 84. K. Hideg, O. Hideg-Hankovszky und P. Sohár: Reaktionen von Acetylenketonen, II. Reaktionen von Acetylen-ketonen mit 1,2-Äthandithiol. Chem. Ber., 107, 2079-2083 (1974).
 • 85. J. Kuszmann and P. Sohár: Some reactions of 1,6-di-O-p-tolylsulphonyl-D-mannitol and its derivates. Carbohyd. Res., 35, 97-102 (1974).
 • 86. P. Sohár und J. Kuszmann: Konformationsanalyse von 1,4;3,6-bis-(Thioanhydro)-D-idit Derivaten. Org. Magn. Resonance, 6, 407-412 (1974).
 • 87. S. Antus, L. Farkas, M. Nógrádi and P. Sohár: Synthesis of tachrosin, a natural flavone substituted by a novel furanoid ring system. J. C. S. Chem. Comm., 799 (1974).
 • 88. J. Kuszmann, P. Sohár, Gy. Horváth and Zs. Méhesfalvi-Vajna: Hexitol derivatives containing a 1,4-oxathiane ring, III. Rearrangement of a sulfone on treatment with LAH. Tetrahedron, 30, 3905-3910 (1974).
 • 89. Zs. Méhesfalvi-Vajna, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, XIX. Cyclic aminoalcohols and related compounds, XI. Investigation of cis- and trans-2-hydroxymethyl-cyclohexylamine by NMR spectroscopy. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 83, 159-163 (1974).
 • 90. P. Sohár, L. Dancsi and L. Kisfaludy: IR and NMR study of aminooxycarboxylic acids. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 83, 391-403 (l974).
 • 91. J. Kuszmann and P. Sohár: Hexitol derivates containing a 1,4-oxathiane ring, II. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 83, 373-379 (1974).
 • 92. G. Szilágyi, H. Wamhoff und P. Sohár: Photochemie von Heterocyclen, 4. Die photochemisch induzierte Alkylierung von Enaminoestern und -ketonen mit Dihalogenmaleinimiden und Folgereaktionen. Chem. Ber., 108, 464-477 (1975).
 • 93. P. Sohár, J. Kosáry and E. Kasztreiner: Diamagnetic shielding of the dibenzo-cycloheptatrien ring system in some acylaminomalonic ester derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 84, 201-203 (1975).
 • 94. Sohár P.: Az IR és NMR spektroszkópia alkalmazása a szerveskémiai szerkezetkutatásban, I. Magyar Kémikusok Lapja, 30, 100-109 (1975).
 • 95. P. Sohár, Gy. Ocskay and L. Varga: Distinction between syn and anti ketoximes of 2-acyl-furans and their condensed analogues by their NMR spectra. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 84, 381-384 (1975).
 • 96. I. Varga, J. Szabó und P. Sohár: Addition von Grignard-Verbindungen an 4H-1,3-Benzothiazin-4-one. Chem. Ber., 108, 2523-2530 (1975).
 • 97. M. Merész, Gy. Horváth, P. Sohár and J. Kuszmann: Bromination of 2,2'-anhydrouridine. Tetrahedron, 31, 1873-1877 (1975).
 • 98. Sohár P.: Az IR és NMR spektroszkópia alkalmazása a szerveskémiai szerkezetkutatásban, II. Magyar Kémikusok Lapja, 30, 309-319 (1975).
 • 99. Zs. Méhesfalvi-Vajna, A. Neszmélyi, E. Baitz and P. Sohár: PMR study of 2-alkylsulfonylbenzimidazoles. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 85, 159-161 (1975).
 • 100. P. Sohár and J. Kuszmann: Hexitol derivatives containing a 1,4-oxathiane ring, IV. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 86, 285-298 (1975).
 • 101. P. Sohár, J. Kuszmann and É. Gilicze: Determination of the Z and E isomers of dioxaphospholanes by ASIS. Tetrahedron Letters, 467-468 (1976).
 • 102. P. Sohár and G. Bernáth: Stereochemical Studies, XXIV. t-Butylcyclopentane derivatives, III. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 87, 285-291 (1975).
 • 103. E. Vinkler, P. Németh, G. Stájer, P. Sohár und Gy. Jerkovich: Über eine neue Identitätsreaktion des Glutethimids. Archiv Pharm., 309, 265-273 (1976).
 • 104. J. Szabó, L. Fodor, I. Varga and P. Sohár: Synthesis of 2H-1,3-benzothiazine derivatives, I.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 88, 149-153 (1976).
 • 105. J. Kuszmann and P. Sohár: Hexitol derivatives containing a 1,4-oxathiane ring, V. Pummerer rearrangement of sulfoxides. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 88, 167-171 (1976).
 • 106. J. Kuszmann and P. Sohár: Synthesis of 1,6-thioanhydro-D-glucitol. Carbohyd. Res., 48, 23-32 (1976).
 • 107. J. Kuszmann, P. Sohár and Gy. Horváth: Acetalation of 1,6-anhydro-1(6)-thio-D-glucitol. Carbohyd. Res., 50, 45-52 (l976).
 • 108. E. Varga, K. Szendrei, I. Novák, P. Sohár and Gy. Horváth: Isolation and identification of isorutarin from the roots of Ruta graveolens L. Fitoterapia, 47, 107-110 (1976).
 • 109. G. Dörnyei, M. Bárczai-Beke, B. Majoros, P. Sohár and Cs. Szántay: Synthesis and study of monosubstituted _-formyl-acetic esters and malondialdehydes. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 90, 275-285 (1976).
 • 110. Sohár P., Kuszmann J., Horváth Gy. és Méhesfalviné Vajna Zs.: Kéntartalmú bi- és triciklikus hexitszármazékok szerkezetfelderitése és konformáció-meghatározása. Kémiai Közlemények, 46, 480-486 (1976).
 • 111. Sohár P., Méhesfalviné Vajna Zs. és Bernáth G.: Geometriai izomerek térszerkezetének meghatározása PMR-módszerrel, siftreagens alkalmazásával. Kémiai Közlemények, 46, 486-491 (1976).
 • 112. G. Stájer, E. Vinkler, P. Németh und P. Sohár: Zur Identifizierung von Phenobarbital. Arch. Pharm., 310, 326-333 (1977).
 • 113. G. Schneider, T. Horváth and P. Sohár: Derivatives of2,3-anhydro-DL-threitol, 2,3-anhydroerythritol, 2,3;4,5-dianhydrogalactitol and 2,3;4,5-dianhydroallitol. Carbohyd. Res., 56, 43-52 (l977).
 • 114. J. Kuszmann and P. Sohár: 1,6-Anhydro-1(6)-thio-L-iditol-and D-mannitol and some derivatives thereof. Carbohyd. Res., 56, 105-115 (l977).
 • 115. G. Bernáth, P. Sohár, K. L. Láng, Gy. Göndös, L. Gera and A. Pál: Stereochemical studies, XXVII. Studies on cyclic 2-hydroxycarboxylic acids, VI. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 92, 175-186 (l977).
 • 116. M. Merész, P. Sohár and J. Kuszmann: 5'-Substituted 2,2'-anhydrouridines.Tetrahedron, 33, 2131-2133 (l977).
 • 117. J. Szabó, L. Fodor, I. Varga, E. Vinkler and P. Sohár: Synthesis of 2H-1,3-benzothiazine derivatives, II.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 92, 317-322 (l977).
 • 118. S. Sólyom, P. Sohár, L. Toldy, A. Kálmán and L. Párkányi: On the formation of a new heterocyclic ring system: Reactions and the crystal structure of 3-benzoylimino-4-methyl-perhydro-1,2,4-oxathiazine. Tetrahedron Letters, 4245-4248 (l977).
 • 119. G. Stájer, A. E. Szabó, E. Vinkler und P. Sohár: Eine neue Reaktion zur Identifizierung von Mephenytoin. Arch. Pharm., 310, 865-872 (l977).
 • 120. Gy. Varsányi, G. Horváth, L. Imre, J. Schawartz, P. Sohár and F. Sóti: Infrared spectra of 1,2,3,5-tetrasubstituted benzene derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 93, 315-355 (l977).
 • 121. J. Szabó, L. Fodor, I. Varga, E. Vinkler and P. Sohár: Synthesis of 2H- and 4H-1,3-benzothiazine derivatives.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 93, 403-407 (l977).
 • 122. P. Sohár, G. Fehér and L. Toldy: Carbon-13 nmr investigation of 2-arylaminothiazolines and analogous thiazines, thiazepines and their amides. Org. Magn. Resonance, 11, 9-11 (l978).
 • 123. J. Kuszmann, P. Sohár and L. Kiss: Synthesis and some reactions of 3,5-di-O-methyl-D-glucose and -fructose.Carbohyd. Res., 63, 115-125 (1978).
 • 124. G. Stájer, P. Németh, E. A. Szabó, E. Vinkler und P. Sohár: Zur Nitrierung von Methylphenobarbital und 5-Äthyl-5-phenyl-hydantoin. Arch. Pharm., 311, 421-428 (1978).
 • 125. P. Sohár, G. Medgyes and J. Kuszmann: Determination of the configuration of substituted 1,4;3,6-dianhydrohexitols by 13C NMR spectroscopy. Org. Magn. Resonance, 11, 357-359 (1978).
 • 126. G. Ambrus, I. Barta, Gy. Horváth, Zs. Méhesfalvi and P. Sohár: Heterocyclic analogues of prostaglandins, Thiazoles, I. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 97, 413-428 (1978).
 • 127. M. Löw, L. Kisfaludy und P. Sohár: tert-Buthylierung des Tryptophan-Indolringes während der Abspaltung der tert-Butyloxycarbonyl-Gruppe bei Peptid-Synthesen. Z. Physiol. Chem., 359, 1643-1651 (1978).
 • 128. I. Barta, G. Ambrus, Gy. Horváth, M. Sóti and P. Sohár: Heterocyclic analogues of prostaglandins. Thiazoles, II. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 98, 463-477 (1978).
 • 129. P. Sohár, Ö. Fehér and E. Tihanyi: IR and 13C NMR spectra of isomeric 1-aryl-4-methyl-3- and 5-pyrazolecarboxylic esters.Org. Magn. Resonance, 12, 205-208 (1979).
 • 130. G. Bernáth, F. Fülöp, L. Gera, L. Hackler, A. Kálmán,Gy. Argay and P. Sohár: Stereochemical studies, XXXIII.Saturated Heterocycles, IX. Synthesis and conformations of stereoisomeric cis- and trans-tetramethylene- and pentamethylene-dihydro-1,3-oxazines. Tetrahedron, 35, 799-807 (1979).
 • a. Sztereokémiai tanulmányok, XXXIII. Telitett heterociklusok, IX. Sztereoizomer cisz- és transz-tetrametilén- és pentame- tilén-dihidro-1,3-oxazinok szintézise és konformációja. Magyar Kémiai Folyóirat, 87, 352-360 (1981).
 • 131. T. Horváth, P. Sohár and G. Ábrahám: Diastereomers of 2,4;3,5-di-O-benzylidene-1,6-dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol.Carbohyd. Res., 73, 277-281 (1979).
 • 132. J. Kuszmann and P. Sohár: Acetalation of D-glucitol: 2,3;5,6-di-O-isopropylidene-D-glucitol.Carbohyd. Res., 74, 187-197 (1979).
 • 133. G. Ambrus, I. Barta, Gy. Horváth, M. Sóti and P. Sohár: Heterocyclic analogues of prostaglandins. Oxazole derivatives.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 99, 421-432 (1979).
 • 134. P. Sohár, G. Ábrahám, G. Schneider, T. Horváth and E. Fuggerth: Synthesis and structure determination of geo metric isomers of 1-aryl-2-ethyl-1,2-diphenylethylenes by 1H NMR spectroscopy. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 100, 69-74 (1979).
 • 135. G. Bernáth, F. Fülöp, Gy. Jerkovich and P. Sohár: Stereochemical studies, XXXV. Saturated heterocycles, XII. Synthesis and spectroscopical study of cis-trimethylene-, cis-and trans-tetra- and pentamethylene-2,3,5,6-tetrahydro- -1,3-oxazine-4-ones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 101, 61-72 (1979).
 • 136. G. Stájer, P. Németh, E. Vinkler, L. Lehotay und P. Sohár: Über die Nitrierung von Glutethimid. Arch. Pharm., 312, 1032-1036 (1979).
 • 137. Wamhoff, H., Farkas L., Hupe, H. J., Nada, A. A., Sohár P., Szilágyi G., Theis, H.-Ch és Wald, K. M.: Fotokémia, mint a preparativ heterociklusos kémia egyik modern módszere. Válogatott példák. Kémiai Közlemények, 52, 393-409 (1979).
 • 138. P. Klivényi, E. Vinkler, E. Minker und P. Sohár: Über die Synthese von Nor-Thiahydrastinderivativen. Pharmazie, 34, 849-850 (1979).
 • 139. J. Kuszmann, P. Sohár, Gy. Horváth, É. Tomori and M. Idei: Reinvesigation of the acetalation of D-glucitol with acetone-zinc chloride. Carbohyd. Res., 79, 243-253 (1980).
 • 140. G. Stájer, A. Bertha und P. Sohár: Über die Identitäts reaktion und die Bestimmung des Pyrimidons. Sci. Pharm., 48, 62-68 (1980).
 • 141. P. Sohár, P. Mátyus and G. Szilágyi: Structure determination of pyrazolone derivatives and their hydrazone-type precursors by IR and 1H-NMR spectroscopy. J. Mol. Structure, 60, 43-48 (1980).
 • 142. H. O. Hankovszky, K. Hideg, L. Lex, A. Földesi and P. Sohár: Benzazoles, 12. Synthesis of 2-(tetrahydro-2-thietyl)benzimidazoles and their unsaturated derivatives by the reaction of 2-mercapto-alkylbenzimidazoles with ß-electrophilic ketones. J. Chem. Soc. Perkin I., 699-704 (l980).
 • 143. P. Sohár, T. Horváth and G. Ábrahám: Determination of the configuration and conformation by 1H- and 13C-NMR spectroscopy of two 2,4;3,5-di-O-benzylidene -1,6-dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol diastereomers. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 103, 95-100 (l980).
 • 144. Sohár P.: Összefoglaló értekezés az infravörös és mágneses magrezonancia-spektroszkópia sztereokémiai alkalmazási lehetőségeiről. Kémiai Közlemények, 53, 101-157 (l980).
 • 145. J. Kosáry and P. Sohár: Studies in the field of pyridazine compounds, II. Derivatives of ?1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylic acid. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 103, 405-413 (l980).
 • 146. P. Mátyus, G. Szilágyi, E. Kasztreiner and P. Sohár: Studies on pyridazine derivatives, IV. Mesylation reaction of pyridazinylpyrazoles. J. Heterocyclic Chem., 17, 781-783 (l980).
 • 147. J. Kuszmann and P. Sohár: Synthesis of 1,2;5,6-dianhydro-3,4-dideoxy-erythro- and -D-threo-hexitol and their E-3-ene derivatives. Carbohyd. Res., 83, 63-72 (l980).
 • 148. P. Sohár, Gy. Mányai, K. Hideg, H. O. Hankovszky and L. Lex: Benzazoles, XI. Determination of the E and Z configuration of isomeric 2-(benzimidazolyl)-di- and -tetra-hydrothio-phenes by IR, 1H and 13C NMR spectroscopy. Org. Magn. Resonance, 14, 125-128 (l980).
 • 149. P. Sohár, L. Gera and G. Bernáth: Stereochemical Studies, XXXVII: Saturated Heterocycles, XIII. Configuration and conformation of Z- and E-N-methyl- and -N-benzyl-2-p-nitro- phenyl-4,5- and -5,6-tetramethylene-tetrahydro-1,3-oxazines. Org. Magn. Resonance, 14, 204-208 (l980).
 • a. A cisz- és transz-N-metil-(N-benzil-)-2-p-nitrofenil-4,5-és -5,6-tetrametilén-oxazinok konfigurációja és konformációja.Magyar Kémiai Folyóirat, 88, 229-235 (l982).
 • 150. E. Tihanyi, P. Sohár, Ö. Fehér and M. Gál: A mesomeric betain pyrazolo-oxidotriazinium ring system. 6-Alkyl-2- methyl-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazin-6-ium-4-olates. Synthesis and ring cleavage. Heterocycles, 14, 1291-1294 (l980).
 • 151. E. Vinkler, J. Lázár and P. Sohár: Structural investigation of thiosulfonic ester derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 105, 105-108 (l980).
 • 152. Sajgóné Vukán K., Csalay L. és Sohár P.: Egy karbamát tipusu gyógyszer nitrozálása fiziológiás körülmények között. Egészségtudomány, 24, 346-353 (l980).
 • 153. P. Sohár, G. Schneider, G. Ábrahám, T. Horváth and Zs.Méhesfalvi: Determination of the configuration of diastereomeric ethane derivatives by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 105, 201-207 (l980).
 • 154. L. Gera, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, XXXVIII. Saturated heterocycles, XIV. Synthesis and con formational analysis of stereoisomeric cis- and trans-tetramethylenetetrahydro-N-methyl- and -N-benzyl-1,3-oxazines.Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 105, 293-302 (l980).
 • 155. G. Szilágyi, P. Sohár und H. Wamhoff: Heterocyclische ß-Enaminoester, XXV. Zur thermischen Reaktion von Maleinsäure-anhydrid mit 2-Amino-3-alkoxycarbonyl-4,5-dihydrofuranen. Synthesis, 698-700 (l980).
 • 156. Sohár P., Méhesfalviné Vajna Zs., Neszmélyi A., Láng T. és Körösi J.: 3-Acil- és 2,3-diacil-1-(3,4-dimetoxi-fenil)-4-metil-5-etil-7,8-dimetoxi-1,2-dihidro-3H-2,3-benzodiazepinek IR, 1H és 13C NMR vizsgálata, konformációs analizise. Kémiai Közlemények, 54, 290-297 (1980).
 • 157. Sohár P., Zubovics Z. és Toldy L.: Non-bonded S-O kölcsönhatás az N-karbetoxi-N'-[1',3'-bisz -(2'6'-dimetil-fenil)-4'-metil-imidazolidin-2'-ilidén]-S -metil-izokarbamid molekulában. Kémiai Közlemények, 54, 298-301 (l980).
 • 158. Sóti Ferencné, Bod P. és Sohár P.: Izomer ciklohexán-karbon savszármazékok spektroszkópiai vizsgálata. Kémiai Közlemények, 54, 302-307 (l980).
 • 159. Kovács Á., Mikite Gy. és Sohár P.: Etán-tipusu diasztereomerek és a megfelelö etilének geometriai izomerjeinek IR és 1H NMR vizsgálata.Kémiai Közlemények, 54, 308-312 (l980).
 • 160. Sohár P., Mátyus P. és Szilágyi G.: Pirazolszármazékok spektroszkópiai vizsgálata. Kémiai Közlemények, 54, 313-320 (l980).
 • 161. Sohár P., Medgyes G. és Kuszmann J.: Egy váratlan C-alkilezési reakció spektroszkópiai igazolása. Kémiai Közlemények, 54, 321-325 (l980).
 • 162. Gy. Schneider, L. Hackler and P. Sohár: Ring expansion of steroid oxethans into dihydrooxazines. Tetrahedron Letters, 341-344 (l980).
 • 163. P. Sohár, G. Fehér and L. Toldy: Structure determination of di-O-benzylidene derivatives of L-iditol by 1H and 13C NMR spectroscopy. Org. Magn. Resonance, 15, 139-142 (l981).
 • 164. L. Fodor, J. Szabó and P. Sohár.: Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, I. Reactions of 2-phenyl-4H- and 4-phenyl-2H-1,3-benzothiazine derivatives with substituted acetyl chlorides. Tetrahedron, 37, 963-966 (l981).
 • 165. I. Bélai, P. Sohár, K. Maekawa, L. Párkányi and Gy. Matolcsy: Tetrahydro-2-thioxo-2H-1,3,5-thiadiazin-4-ones and their derivatives representing a novel heterocyclic ring system. J. Heterocyclic Chem., 18, 283-286 (l981).
 • 166. J. Borbély, V. Szabó and P. Sohár: Stereochemical studies of 2-hydroxy-chromanones by 1H NMR spectroscopy.Tetrahedron, 37, 2307-2312 (l981).
 • 167. P. Mátyus, G. Szilágyi, E. Kasztreiner and P. Sohár: Studies on pyridazine derivatives, V. Ethoxycarbonylation reaction of pyridazinylhydrazones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 106, 205-211 (l981).
 • a. Piridazinil-hidrazonok gyürüzárási reakciói. Vizsgálatok a piridazin gyürüt tartalmazó vegyületek körében. Magyar Kémiai Folyóirat, 87, 1-3 (l981).
 • 168. Sohár P. és Hollós A.: Lehetőségek az NMR-spektroszkópia felhasználására a rákdiagnosztikában és a rákterápiában. Kémiai Közlemények, 56, 189-199 (l981).
 • 169. Gy. Matolcsy, P. Sohár and Y. Darwish. Synthesis of a DDT analogue with crown ether substituents. Pestic. Sci., 12, 536-538 (l981).
 • 170. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth, L. Párkányi and P. Sohár: Synthesis of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepine derivatives via ring expansion. Tetrahedron Letters, 5077-5078 (l981).
 • 171. G. Bernáth, F. Fülöp, Gy. Argay, A. Kálmán and P. Sohár: Stereochemical studies, 47. Saturated heterocycles, 25. A simple stereospecific synthesis of oxazasteroids. Tetrahedron Letters, 3797-3800 (l981).
 • 172. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, II. Reactions of 6,7-dimethoxy-2H-1,3-benzothiazine with dimethyl acetylenedicarboxylate and other dipolarophiles. Heterocycles, 19, 489-492 (l982).
 • a. 1,3-Benztiazinok cikloaddiciós reakciói, II. A 6,7-dimetoxi-2H-1,3-benztiazin reakciói etil-acetilén-dikarboxiláttal és más dipolarofilokkal. Magyar Kémiai Folyóirat, 89, 553-555 (l983).
 • 173. P. Mátyus, G. Szilágyi, E. Kasztreiner, M. Sóti and P. Sohár: Studies on pyridazine derivatives, IX. Note on the ethoxycarbonylation of pyridazinyl-hydrazones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 109, 237-240 (l982).
 • 174. G. Stájer, E. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Saturated heterocycles, 31. Synthesis and conformational studies of 2-oxo- and 2-thioxotetrahydro-1,3-oxazines with condensed skeletons. Heterocycles, 19, 1191-1195 (l982).
 • a. Kondenzáltvázas 2-oxo- és -tioxo-tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise és konformációja. Magyar Kémiai Folyóirat, 89, 377-378 (l983).
 • 175. Sohár P.: NMR siftreagens-technika. Kémiai Közlemények, 57, 315-344 (l982).
 • 176. Gy. Schneider, L. Hackler and P. Sohár: Steroids, XXIX. Neighbouring-group participation, VI. N-arylurethane neighbouring-group participation in the 16-hydroxymethyl-androst-5-ene-3,17-diol series. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 111, 285-296 (l982).
 • 177. Sohár P.: Kémiailag indukált dinamikus magpolarizáció. Kémiai Közlemények, 58, 205-214 (l982).
 • 178. G. Stájer, E. A. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth, A. Kálmán, Gy. Argay and P. Sohár: Stereochemical studies, 54. Saturated heterocycles, 35. Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 2-oxo- and 2-thioxo-cis- and trans-5,6-trimethylene-3,4,5,6-tetrahydro-1,3-oxazines. Tetrahedron, 39, 1829-1836 (l983).
 • a. A cisz- és transz-2-oxo- és 2-tioxo-5,6-trimetilén-3,4,5,6- tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise és konformációanalizise.Magyar Kémiai Folyóirat, 89, 460-466 (l983).
 • 179. P. Sohár, G. Stájer and G. Bernáth: Configuration and NMR study of tricyclic oxazines fused to a norbornene or norbornane skeleton. Org. Magn. Resonance, 21, 512-519 (l983).
 • a. Norbornénnel és norbornánnal kondenzált triciklikus oxazinok konfigurációja és NMR tanulmányozása. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 170-177 (l984).
 • 180. P. Viski, Z. Zubovics, L. Toldy, P. Sohár and P. Dvortsák: A special case of Knoevenagel-condensation: Base-catalized intra molecular cyclization of N1-acyl-N3-carbalkoxy-methylthioureas. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 112, 323-334 (l983).
 • 181. P. Sohár and J. Kuszmann: Reinvestigation of the structure of 1;3,2;4,5;6-tri-O-iso-propylidene-D-glucitol by 1H NMR spectroscopy at 250 MHz. Org. Magn. Resonance, 21, 694-697 (l983).
 • a. Rendhagyó spektrumok, váratlan szerkezetek. Az 1;3,2;4,5;6 tri-O-izopropilidén-D-szorbit szerkezetmeghatározása 250 MHz-es protonrezonancia spektroszkópiával. Kémiai Közlemények, 66, 125-133 (l986).
 • 182. P. Mátyus, E. Kasztreiner, G. Szilágyi, M. Sóti and P. Sohár: Studies on pyridazine compounds, XV. Synthesis of some pyrimido[1,2-b]pyridazin-2- and -4-ones. Heterocycles, 20, 2225-2228 (1983).
 • 183. G. Stájer, E. A. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 58. Saturated heterocycles, 39. Preparation and steric structures of dihydro-1,3-oxazines, 1,3-oxazin-2-ones and 1,3-oxazine-2-thiones fused with norbornane and norbornene. J. Heterocyclic Chem., 20, 1181-1185 (1983).
 • a. Norbornánnal és norbornénnel kondenzált dihidro-1,3-oxaznok, 1,3-oxazin-2-onok és -tionok elöállitása és szerkezetvizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 42-46 (1984).
 • 184. L. Fodor, M.-S. El-Gharib, J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, IV. Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of 2H-1,3-benzothiazines with nitrilimines. Heterocycles, 22, 537-540 (1984).
 • 185. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, V. Synthesis of tetracyclic ring systems. Tetrahedron Letters, 25, 2013-2016 (1984).
 • 186. J. Körösi, T. Láng, P. Sohár, A. Neszmélyi, Gy. Horváth and G. Zólyomi: Bildung von Isomeren bei der Acylierung von Verbindungen mit 1-Aryl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepin-Skelett. Chem. Ber., 117, 1476-1486 (1984).
 • 187. F. Fülöp, G. Bernáth, Gy. Argay, A. Kálmán and P. Sohár: Synthesis of cis- and trans-N-methyl- and N-benzyl-4,5- and 5,6-tetramethylenetetrahydro-1,3-oxazines: an X-ray study of N-benzyl-cis-4,5-tetramethylenetetrahydro-1,3-oxazinium-picrate.Tetrahedron, 40, 2053-2060 (1984).
 • a. A cisz- és transz-N-metil és N-benzil-4,5- és 5,6-tetra-metilén-tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 510-514 (1984).
 • 188. G. Stájer, L. Mód, A. E. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 79. Synthesis and kinetic study on the retrodiene decomposition of norbornen-condensed 1,3-oxazin-4-ones. Tetrahedron, 40, 2385-2393 (1984).
 • a. Norbornénvázas 1,3-oxazin-4-onok szintézise és retrodién bomlásának kinetikai tanulmányozása. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 97-101 (1985).
 • 189. J. Szabó, I. Varga, L. Fodor, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and investigation of 2-oxo- and 2-thioxo-1,3-benzothiazine derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 115, 429-437 (l984).
 • 190. P. Sohár, F. Fülöp and G. Bernáth: Configurations and conformations of cis- and trans-N-methyl- and -N-benzyl-4,5-and -5,6-tetramethylenetetrahydro-1,3-oxazines. Org. Magn. Resonance, 22, 527-530 (l984).
 • a. A cisz- és transz-N-metil- és N-benzil-4,5- és 5,6-tetra-metilén-tetrahidro-1,3-oxazinok konfiguráció- és konformációvizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 515-518 (l984).
 • 191. J. Szabó, L. Fodor, E. Szücs, G. Bernáth und P. Sohár: Darstellung von 2H- und 4H-1,3-Benzthiazinderivaten. Pharmazie, 39, 426-427 (l984).
 • 192. F. Fülöp, G. Bernáth, P. Sohár and I. Pelczer: Stereochemical studies, 78. Saturated heterocycles, 65. Synthesis and spectroscopic studies of cis-5,6-trimethylene-, and cis- andtrans-5,6-tetra- and -pentamethylene-1,3-oxazinon-4-ones. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I., 2043-2048 (l984).
 • a. A cisz-5,6-trimetilén-, a cisz- és transz-5,6-tetra- és penta-metilén-1,3-oxazin-4-on szintézise és spektroszkópiai vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 35-41 (l985).
 • 193. P. Mátyus, P. Sohár and H. Wamhoff: Reactions of uracils, 3. Pyrazolo[3,4-d]- and pyrido[2,3-d]-pyrimidines from 5-formyl-1,3-dimethyluracils. Heterocycles, 22, 513-518 (l984).
 • 194. P. Sohár, L. Simon and G. Bernáth: Stereostructure of con-densed-skeleton cis- and trans-dihydro-1,3-thiazines and 1-thia-3-aza-spiroalkenes. Org. Magn. Resonance, 22, 597-602 (l984).
 • a. Kondenzáltvázas cisz- és transz-dihidro-1,3-tiazinok és 1-tia-3-azaspiroalkének térszerkezete. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 399-404 (l985).
 • 195. P. Mátyus, P. Sohár and H. Wamhoff: Some aspects of the chemistry of pyrido[2,3-d]pyrimidines. A novel s-triazolo-[4',3';1,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine. Reactions of uracils, 4. Liebigs Ann. Chem., 1653-1661 (l984).
 • 196. P. Sohár, Gy. Mikite, I. Pelczer, Á. Kovács and A. Kis-Tamás: Configurational analysis of diastereomeric open-chain and cyclic nitro-substituted diols by NMR spectroscopy. Org. Magn. Resonance, 22, 710-716 (l984).
 • 197. P. Sohár, L. Fodor, J. Szabó and G. Bernáth: Substituent dependence of stable conformations in triazolobenzothiazines. Org. Magn. Resonance, 22, 720-723 (l984).
 • 198. G. Stájer, A. E. Szabó, J. Szunyog, G. Bernáth und P. Sohár: Synthese von gesättigten methylen-überbrückten 1,3-Benzoxazinen. Chem. Ber., 117, 3205-3210 (l984).
 • a. Telített metilénáthidalt 1,3-benzoxazinok előállítása. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 544-546 (1984).
 • 199. G. Bernáth, F. Fülöp, A. Kálmán, Gy. Argay, P. Sohár and I. Pelczer: Stereochemical studies, 75. Saturated heterocycles, 62. Connection between the diastereoselectivity and the dominant conformation in the formation of condensed -skeleton 1,3-oxazines. First X-ray diffraction evidence of N-outside conformation. Tetrahedron, 40, 3587-3593 (1984).
 • a. A gyűrűzárási reakció diasztereószelektivitása és a domináns konformáció összefüggése a kondenzáltvázas 1,3-oxazinok képződésénél. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 366-371 (1984).
 • 200. L. Fodor, J. Szabó, E. Szücs, G. Bernáth, P. Sohár and J. Tamás: Ring transformation of 1,3-benzothiazine derivatives II. Conversion of 6*-aryl-7*-chloro-2,3(2',3'-dialkoxybenzo)-1-thiaoctems into 2-carbomethoxy-3-aryl-7,8-di-alkoxy-4,5-dihydro-1,4-benzothiazepines. Tetrahedron, 40, 4089-4095 (1984).
 • a. 6*-Aril-7*-klór-2,3(2',3'-dialkoxibenzo)-1-tiaoktémek átalakitása 2-karbometoxi-3-aril-7,8-dialkoxi-4,5-dihidro-1,4-benztiazepinekké. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 554-558 (l985).
 • 201. G. Stájer, A. E. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 81. Saturated heterocycles, 69. Preparation of methylene-bridged 3,1-benzoxazines, 3,1-benzoxazin-2-ones and 3,1-benzoxazine-2-thiones. J. Heterocyclic Chem., 21, l373-1376 (l984).
 • a. Metilénáthidalt 3,1-benzoxazinok, 3,1-benzoxazin-2-onok és -2-tionok előállitása. Magyar Kémiai Folyóirat, 90, 567-571 (l984).
 • 202. P. Sohár, L. Fodor, J. Szabó and G. Bernáth: Cycloaddition reactions of 1,3-benzothiazines, 6. Reactions of 1,3-benzo-thiazine derivatives with substituted acetyl chlorides. Tetrahedron, 40, 4387-4393 (l984).
 • 203. P. Dvortsák, J. Reiter, T. Somorai and P. Sohár: On triazoles, IV. NMR study of 5-amino-1,2,4-triazole isomers. Org. Magn. Resonance, 23, l94-197 (l985).
 • 204. P. Sohár, J. Lázár and G. Bernáth: Isolation and structure elucidation of the by-product formed in the aminomethylation of _-methylstyrene. Chem. Ber., 118, 551-559 (1985).
 • a. A metilsztirol aminometilezési reakciójában keletkező melléktermék izolálása és szerkezetigazolása. Kémiai Közlemények, 63, 181-197 (l985).
 • 205. L. Simon, G. S. Talpas, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 66. Saturated heterocycles, 51. Synthesis of stereoisomeric 1,3-thiazines with condensed skeleton. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 118, 37-42 (l985).
 • 206. J. Pintye, G. Bernáth, L. Mód and P. Sohár: Stereochemical studies, 74. Saturated heterocycles, 61. Synthesis and conformational analysis of 3-substituted-cis- and trans-4-oxo-4a,5,6,7,8,8a-hexahydroquinazoline-2(1H)-thiones and 4-oxo-4a,5,8,8a-tetrahydroquinazoline-2(1H)-thiones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 118, 71-78 (l985).
 • 207. G. Bernáth, G. Stájer, E. A. Szabó, F. Fülöp and P. Sohár P: Stereochemical studies, 83. Saturated heterocycles, 76. Preparation and conformational study of partially saturated 3,1-benzoxazines, 3,1-benzoxazin-2-ones and 3,1-benzoxazin -2-thiones. Tetrahedron, 41, 1353-1365 (l985).
 • a. Részlegesen telitett 3,1-benzoxazinok, 3,1-benzoxazin-2-onok és 3,1-benzoxazin-2-tionok előállitása és tanulmányozása. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 515-522 (l985).
 • 208. P. Sohár, G. Stájer, I. Pelczer, A. E. Szabó, J. Szúnyog and G. Bernáth: Synthesis and NMR study of norbornane/norbornene-fused tetracyclic azetidinones. Tetrahedron, 41, 1721-1732 (l985).
 • 209. J. Pintye, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 73. Saturated heterocycles, 60. Synthesis and conformational studies of cis- and trans-condensed-skeleton 3-substituted-1,3-oxazine-2,4-diones. Monatshefte für Chemie, 116, 857-868 (l985).
 • a. Kondenzáltvázas cisz- és transz-3-helyettesített-1,3-oxazin-2,4-dionok szintézise és konformációvizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 91, 301-307 (l985).
 • 210. P. Sohár, I. Pelczer, I. Váczi, A. Tombor and Gy. Matolcsy: Conformational analysis of N-acylazabicyclooctanes. Org. Magn. Resonance, 23, 506-513 (l985).
 • 211. Gy. Schneider, L. Hackler and P.Sohár: Ritter-reaction on steroids. Ring expansion of steroidoxethans into dihydro-oxazines. Tetrahedron, 41, 3377-3386 (l985).
 • 212. A. Kálmán, Gy. Argay, P. Sohár, L. Fodor, J. Szabó and G. Bernáth: An X-ray study of the most probable conformers of s-triazolobenzothiazines inferred from 1H NMR spectra. J. Mol. Struct., 129, 271-286 (1985).
 • 213. P. Sohár: Up-to-date NMR-techniques in structure determination. Bull. Magn. Resonance, 7, 155-160 (1985).
 • a. Az NMR spektroszkópia útja. Magyar Kémikusok Lapja, 40, 295-299 (1985).
 • 214. M. Farkas, Gy. Láng, Z. Dinya, P. Sohár, L. Rózsa and Z. Budai: Conformational analysis of the dibenzo[d,g][1,3,6]dioxazocine skeleton. J. Mol. Struct., 131, 131-140 (1985).
 • 215. G. Stájer, A. E. Szabó, J. Pintye, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 86. Saturated heterocycles, 81. Preparation of new thiouracils via retrodiene decomposition of methylene-bridged quinazolone thiones. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 2483-2487 (1985).
 • a. Uj tiouracil-származékok előállitása metilénáthidalt kinazolontionok retrodién bomlásával. Magyar Kémiai Folyóirat, 92, 18-23 (l986).
 • 216. F. Fülöp, G. Stájer, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 87. Saturated heterocycles, 82. Synthesis and steric structure of stereoisomeric N-substituted tetrahydro-1,3-oxazines fused with norbornane or norbornene. Tetrahedron, 41, 5159-5168 (1985).
 • a. Norbornán- és norbornénvázzal kondenzált sztereoizomer N-szubsztituált tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise és térszerkezete. Magyar Kémiai Folyóirat, 92, 86-92 (1986).
 • 217. F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 88. Saturated heterocycles, 83. Synthesis of stereoisomeric condensed-skeleton 2-imino-substituted 1,3-oxazines. Tetrahedron, 41, 5981-5988 (1985).
 • a. Kondenzáltvázas sztereoizomer 2-iminoszubsztituált-1,3-oxazinok szintézise. Magyar Kémiai Folyóirat, 92, 123-130 (1986).
 • 218. P. Sohár, J. Kuszmann and A. Néder: Synthesis and NMR study of adamantane derivatives. Tetrahedron, 42, 2523-2532 (1986).
 • 219. K. Hideg, J. Csekö, H. O. Hankovszky and P. Sohár: Further syntheses with nitroxide ,ß-unsaturated aldehydes and allylic bromides. Canad. J. Chem. Soc., 64, 1482-1490 (1986).
 • 220. A. Kálmán, Gy. Argay, P. Sohár, J. Szabó, L. Fodor and G. Bernáth: 1H and 13C NMR and X-ray studies of 2- and 4-phenyl-6,7-dimethoxy-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines. J. Mol. Struct., 145, 341-354 (1986).
 • 221. J. Szabó, L. Fodor, Á. Katócs, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and transformations of 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepin-3(2H)-one derivatives. Chem. Ber., 119, 2904-2913 (1986).
 • a. 4,5-dihidro-1,4-benztiazepin-3(2H)-on származékok szintézise és átalakitásai. Magyar Kémiai Folyóirat, 93, 139-144 (l987).
 • 222. G. Bernáth, J. Kóbor, F. Fülöp, P. Sohár, Gy. Argay and A. Kálmán: Stereochemical studies, 100. Saturated heterocycles, 104. Synthesis, and NMR and X-ray study of 1-substituted azeto[2,1-a]isoquinoline diastereomers. Tetrahedron, 42, 5139-5148 (1986).
 • a. 1-szubsztituált azeto[2,1-a]izokinolin diasztereomerek szintézise, NMR spektroszkópiai és röntgendiffrakciós tanulmányozása. Magyar Kémiai Folyóirat, 93, 65-70 (l987).
 • 223. G. Szalontai, J. Bakos, I. Tóth, B. Heil, I. Pelczer and P. Sohár: 1H, 13C and 31P NMR studies of the stereochemistry of chiral (4R,6R)-2-substituted-1,3,2-dioxaphosphorinanes. Magn. Reson. Chem., 24, 890-896 (1986).
 • 224. Zs. H. Kovács and P. Sohár: Conformational study of pyridiniumacetanilide salts by 1H NMR spectroscopy. Magn. Reson. Chem., 24, 900-902 (1986).
 • 225. P. Mátyus, P. Sohár and H. Wamhoff: 5-Hydroxypyrazoles from heterocyclic hydrazones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 122, 211-215 (1986).
 • 226. K. Körmendy, A. Kálmán, T. Koritsánszky, I. Kövesdi, P. Sohár and F. Ruff: Aminophthalazinone derivatives, XI. Chemical properties of imidazo- and pyrimido[2,1a]phthalazinone systems, III. Formation of a new triazaindenoindene skeleton from pyrimidophthalazinone derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 123, 15-29 (1986).
 • 227. Sohár P., Vezérné Sólyom Cs., Ürögdi L. és Kisfaludy L.: Rendhagyó spektrumok, váratlan szerkezetek. 1,2,4-oxadiazinok váratlan gyűrűfelnyílása és gyűrűszűkülése. Kémiai Közlemények, 66, 134-141 (l986).
 • 228. Mátyus P., Ösapay K., Gabányi Z., Kasztreiner E. és Sohár P.: Kisérletek amino-diazinok két nukleofil reakciójának kvantumkémiai értelmezésére. Kémiai Közlemények, 66, 203-212 (l986).
 • 229. G. Matolcsy, K. Bauer, Á. Pál, I. Ujvári, I. Bélai, A. Gerlei, M. Kardos, P. Sohár and I. Pelczer: Phosphane oxides as intermediates in the synthesis of potentially bioactive compounds. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 123, 145-154 (1986).
 • 230. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 103. Saturated heterocycles. 107. Preparation of 3-mono- and 2,3-disubstituted pyrimidin-4(3H)-ones in retro-Diels-Alder reactions. The correct 1,2-disubstituted structure of the compounds previously described as 2,3-disubstituted derivatives. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 237-240 (1987).
 • a. 3-mono- és 2,3-diszubsztituált-4-pirimidonok előállitása retro-Diels-Alder reakcióval. A korábban 2,3-helyettesített származékokként leírt vegyületek 1,2-diszubsztituált szerkezetének igazolása. Magyar Kémiai Folyóirat, 93, 28-33 (l987).
 • 231. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: A facile method for the preparation of 2-substituted pyrimidin-4(3H)-ones by a retro-Diels-Alder reaction. Synthesis, 290-292 (1987).
 • a. Retro-Diels-Alder rekación alapuló egyszerü eljárás 2-szubsztituált-pirimidin-4(3H)-onok előállitására. Magyar Kémiai Folyóirat, 92, 234-236 (l986).
 • 232. J. Szabó, G. Bernáth, Á. Katócs, L. Fodor and P. Sohár: Synthesis and spectroscopic investigations of 1,4-benzothiazepine derivatives. Canad. J. Chem. Soc., 65, 175-181 (1987).
 • a. 1,4-benztiazepin-származékok szintézise és spektroszkópiai vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat, 93, 269-276 (l987).
 • 233. G. Stájer, A. E. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 106. Saturated heterocycles, 110. Synthesis of methylene-bridged partially saturated quinazolones. Chem. Ber., 120, 259-264 (l987).
 • a. Metilénáthidalt részlegesen telitett kinazolinok előállitása. Magyar Kémiai Folyóirat, 93, 363-369 (1987).
 • 234. P. Sohár, G. Stájer, A. E. Szabó, F. Fülöp. J. Szunyog and G. Bernáth: Stereochemical studies, 89. Saturated heterocycles, 84. Preparation and nuclear magnetic resonance study of norbornane-norbornene-fused 2-phenylimino-1,3-oxazines and thiazines. J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 599-605 (l987).
 • 235. J. Kóbor, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Saturated heterocycles, 113. Synthesis and stereochemical investigation of cis- and trans-1-substituted 7,8-dimethoxy-1,4,5,9b-tetrahydro-2H-azeto[2,1-a]isoquinolines. Tetrahedron, 43, 1887-1894 (1987).
 • 236. G. Bernáth, G. Stájer, A. E. Szabó, Zs. Szöke-Molnár, P. Sohár, Gy. Argay and A. Kálmán: Stereochemical studies,107. Saturated heterocycles, 111. Preparation of uracils via cycloreversion of norbornene-fused pyrimidinediones. Tetrahedron, 43, 1921-1930 (1987).
 • a. Uracilok előállitása norbornénkondenzált pirimidindionok cikloreverziós reakciójával. Magyar Kémiai Folyóirat, 94, 485-490 (l988).
 • 237. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 113. Saturated heterocycles, 115. Cycloaddition of nitrilimine and nitrile oxide to norbornane- and norbornene-fused dihydro-1,3-oxazines. Tetrahedron, 43, 1931-1936 (1987).
 • a. Nitrilimin és nitril-oxid 1,3-dipoláris cikloaddiciója norbornán- és norbornénkondenzált dihidro-1,3-oxazinokra. Magyar Kémiai Folyóirat, 94, 491-494 (l988).
 • 238. I. Tikk, Gy. Deák, P. Sohár and J. Tamás: Hydroxyiminoisoquinolin-3(2H)-ones. 7. Rearrangement of 4-hydroxyimino-1,4-dihydroisoquinolin-3(2H)-ones under Wolff-Semmler-type reaction conditions. J. Chem. Res. (S), 95 (M: 1101-1119), (1987).
 • 239. G. Szilágyi, H. Wamhoff und P. Sohár: Reaktionen von Uracilen 11. Neue Pyridinium- und Isochinolinium-ylide sowie ein Dispiro-pyrimidofuro[2,3-d]pyrimidin aus 5,5-Dichlor-1,3-dimethyl-barbitursäure. Chem. Zeitung, 111, 144-146 (1987).
 • 240. P. Sohár, I. Pelczer, G. Stájer and G. Bernáth: Stereostructural and NMR study of isomeric oxazines fused to the norbornane or norbornene skeleton. Magn. Reson. Chem., 25, 584-591 (1987).
 • 241. P. Sohár, G. Stájer and G. Bernáth: Stereostructure of cycloadducts of norbornane/ene-fused dihydro-1,3- and -3,1-oxazines. Magn. Reson. Chem., 25, 635-641 (1987).
 • 242. J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis of 5-oxa-13-thiaprotoberberine derivatives. Heterocycles, 26, 2381-2384 (l987).
 • a. 5-Oxa-13-tiaprotoberberin-származékok szintézise. Magyar Kémiai Folyóirat, 94, 464-466 (l988).
 • 243. I. Tikk, Gy. Deák, L. György, P. Sohár and J. Tamás: Hydroxyiminoisoquinolin-3(2H)-ones, 6. Synthesis and biological activity of some aminoisoquinoline derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 124, l95-207 (l987).
 • 244. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Stereochemical studies, 102. Saturated heterocycles, 106. Preparation of saturated methylene-bridged 2-arylamino-1,3-benzoxazines. Pharmazie, 42, 448-449 (l987).
 • 245. P. Sohár, G. Stájer and G. Bernáth: Configurational and conformational analysis of norbornane and norbornene-fused 4,1-oxazepinones. Magn. Reson. Chem., 25, 856-859 (l987).
 • 246. Gy. Schneider, L. Hackler and P. Sohár: New synthesis of steroidal tetrahydrooxazin-2-ones. Tetrahedron, 43, 3987-3995 (l987).
 • 247. J. Reiter, L. Pongó, P. Krajcsi, K. Esses-Reiter, P. Sohár, H. Molnár and P. Dvortsák: On triazoles, VII. Synthesis of novel tri- and tetracyclic ring systems. J. Heterocyclic Chem., 24, 927-930 (l987).
 • 248. G. Bernáth, F. Fülöp and P. Sohár: Stereochemichal studies, 105. Saturated heterocycles, 109. Synthesis and steric structures of perhydro-4,1-benzooxazepin-2-ones. Tetrahedron, 43, 4359-4366 (l987).
 • 249. G. Stájer, G. Bernáth, A. E. Szabó, P. Sohár, Gy. Argay and A. Kálmán: Stereochemical studies, 131. Saturated hetero cycles, 133. Nitrilimine and nitrile oxide cycloaddition to cis-condensed 1,3-dihydro-oxazines. Tetrahedron, 43, 5461-5466 (1987).
 • a. Cisz-kondenzált 1,3-dihidrooxazinok nitrilimin és nitril oxidos cikloaddiciója. Magyar Kémiai Folyóirat, 94, 495-499 (l988).
 • 250. G. Szalontai, J. Bakos, I. Tóth, B. Heil, I. Pelczer, P. Sohár: 1H,13C and 31P NMR studies of stereochemistry of chiral 2- substituted (4R,6R)-dimethyl-1,2,3-dioxa phosphorinanes. Phosphorus, Sulfur and Silicon, 30, 734 (1987).
 • 251. J. Rohonczy, D. Knausz, B. Csákvári, P. Sohár, I. Pelczer and L. Párkányi: Trimethylsilylated N-alkyl-substituted carbamates, II. Structure of trimethyl-silyl-N,N-diisopropyl carbamate in solid phase and in solution. J. Organometallic Chem., 340, 293-302 (l988).
 • 252. A. Messmer, Gy. Hajós, Zs. Juhász-Riedl and P. Sohár: Alkylation of tetrazolo[1,5-a]pyridine and its benzoanalogues (Annelation Effect). J. Org. Chem., 53, 973-975 (l988).
 • 253. G. Schneider, A. Vass, I. Vincze and P. Sohár: Neighbouring group participation in the 16-hydroxymethyl -3-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17ß-ol series. Liebigs Ann. Chem., 267-273 (l988).
 • 254. J. Szabó, E. Szücs, L. Fodor, A. Katócs, G. Bernáth and P. Sohár: Ring transformation of 1,3-benzothiazines, 5. Synthesis of benzisothiazoles by the oxidative ring con traction of 2-aryl-4H- and 4-aryl-2H-1,3- benzothiazines. Tetrahedron, 44, 2985-2992 (l988).
 • a. 1,3-Benztiazinok gyűrűtranszformációs reakciói, V. Benzizotiazolok szinté zise a 2-aril-4H- és 4-aril-2H-1,3-benztiazinok oxidativ gyűrűszűkülésével. Magyar Kémiai Folyóirat, 95, 455-461 (1989).
 • 255. J. Reiter, L. Pongó, P. Sohár and P. Dvortsák: On Triazoles, XIII. The reaction of 5-benzilimino-1,2,4-triazoles with substituted acetyl chlorides. J. Heterocyclic Chem., 25, 173-176 (l988).
 • 256. I. Tikk, Gy. Deák, P. Sohár and J. Tamás: Hydroxyiminoisoquinolin-3(2H)-ones, 9. Synthesis of some oxazolo[5,4-c]-, thiazolo[5,4-c]- and 2,3-dihydro-1H-[1,4]-oxazino[2,3-c]isoquinolines. J. Hetetrocyclic Chem., 25, 273-277 (l988).
 • 257. Gy. Schneider, L. Hackler and P. Sohár: Preparation of 16_-hydroxymethyl-3-methoxyestra-1,3,5(10)trien-17-ol and solvolysis investigations. Liebigs Ann. Chem., 679-683 (l988).
 • 258. K. Hideg, H. O. Hankovszky, H. A. Halász and P. Sohár: Conjugate addition with organometallics and nitration of nitroxide (aminoxyl) free radicals. Synthesis of potentially useful cross-linking spin label reagents. J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 2905-2911 (l988).
 • 259. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth, P. Sohár, Gy. Argay, A. Kálmán and J. Tamás: Conversion of 6*-phenyl-7,7-dichloro-2,3-(2',3'-dimethoxy-benzo)-1-thiaoctem in the presence of base. Tetrahedron, 44, 7l81-7184 (l988).
 • 260. P. Mátyus, G. Szilágyi, E. Kasztreiner, Gy. Rabloczky and P. Sohár: Some aspects of the chemistry of pyrimido[1,2-b]pyridazinones. J. Heterocyclic Chem., 25, 1535-1542 (l988).
 • 261. G. Bernáth, G. Stájer, Zs. Szöke-Molnár, A. E. Szabó and P. Sohár: Stereochemical studies, 125. Saturated heterocycles, 126. Preparation of norbornane/norbornene-fused 4,1-oxazepin-2-ones. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 125, 671-674 (l988).
 • 262. J. Szabó, G. Bernáth, L. Fodor and P. Sohár: A new facile synthesis of thiaprotoberberines. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 125, 857-861 (l988).
 • 263. J. Szabó, G. Bernáth, Á. Katócs and P. Sohár: Synthesis of B-homo-5-thiaprotoberberines by photocyclization. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 126, 165-168 (l989).
 • 264. P. Sohár, L. Fodor, J. Szabó and G. Bernáth: Configuration and solvent-dependent, conformation of thiaprotoberberines. Magn. Reson. Chem., 27, 145-149 (l989).
 • 265. G. Szilágyi, P. Sohár, J. Langó and G. Zólyomi: Cyclizations of 1-methyl-1-(3-pyridazinyl)hydrazones. Tetrahedron, 45, 1793-1800 (l989).
 • 266. T. Széll, M. Sweeney, S. Chadha and P. Sohár: Further thienylchalcones, II. Chem. Ber., 122, 795-796 (l989).
 • 267. Gy. Schneider, S. Bottka, L. Hackler, J. Wölfling and P. Sohár: Neighbouring group participation and fragmentation during the solvolysis of the epimers of 3-methoxy-16-(tolylsulfonyloxymethyl)-estra-1,3,5(10)-trien-17-ol. Liebigs Ann. Chem., 1989, 263-267.
 • 268. J. Szabó, E. Szücs, L. Fodor, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis of 1,2-benzisothiazoles by the oxidative ring contraction of 2-aryl- and 4-aryl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzothiazines. Tetrahedron, 45, 2731-2736 (l989).
 • a. 1,2-Benzizotiazolok előállitása 2-aril- és 4-aril-3,4-dihidro-2H-1,3-benztiazinok oxidációs gyűrűszűkülésével. Magyar Kémiai Folyóirat, 96, 122-127 (1990).
 • 269. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth, P. Sohár, D. B. McLean, R. W. Smith, I. Ninomiya and T. Naito: Synthesis of 6H,8H-isoquino[2,3-c][1,3]benzothiazin-8-ones. J. Heterocyclic. Chem., 26, 333-337 (l989).
 • 270. J. Szabó, Á. Katócs, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis of 4-thia analogues of isoquinoline alkaloids. Monatshefte für Chemie, 120, 463-471 (l989).
 • 271. M. Gál, I. Pallagi, P. Sohár, V. Fülöp and A. Kálmán: Synthesis and isomerization of the 3,4,12,12a-tetrahydro-2,6H[1,3]oxazino[2,3-b][1,3-4]benzotriazepin-7-one ring system.Tetrahedron, 45, 3513-3522 (1989).
 • 272. P. Sohár, I. Kövesdi, J. Szabó, Á. Katócs, L. Fodor, E. Szücs, G. Bernáth and J. Tamás: Synthesis and confor- mational analysis of dibenzodithiocin derivatives. Magn. Reson. Chem., 27, 760-766 (1989).
 • a. Dibenzo-ditiocinszármazékok szintézise és konformáció analizise. Magyar Kémiai Folyóirat, 96, 114-121 (1990).
 • 273. A. Csámpai, K. Körmendy, P. Sohár and F. Ruff: Bromoalkylphthalazinones and isomeric oxazinium salts as intermediates and synthons. Tetrahedron, 45, 5539-5548 (l989).
 • 274. P. Sohár, G. Bernáth, G. Stájer and A. E. Szabó: Stucture of norbornene-fused 3,1-oxazine double cycloadducts. Magn. Reson. Chem., 27, 872-876 (l989).
 • 275. P. Sohár, Zs. Szöke-Molnár, G. Stájer and G. Bernáth: Preparation and structure of cycloalkan condensed [1,3]-thiazino[3,2-a]pyrimidinones. Magn. Reson. Chem., 27, 959-963 (l989).
 • 276. J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Alkaline hydrolysis of 3-methyl-2H-1,3-benzothiazinium iodides. J. Heterocyclic Chem., 26, 789-791 (l989).
 • 277. H. O. Hankovszky, K. Hideg, M. J. Lovas, Gy. Jerkovich, A. Rockenbauer, M. Györ and P. Sohár: Synthesis and reaction of ortho-fluoro-nitroaryl nitroxides, novel versatile synthons and reagents for spin- labelling studies. Canad. J. Chem. Soc., 67, 1392-1400 (l989).
 • 278. G. Szilágyi, P. Mátyus and P. Sohár: Studies of pyridazine compounds, XXV. Reinvestigation of acylation of pyridazinylhydrazones. Tetrahedron, 45, 7921-7928 (l989).
 • 279. G. Stájer, Zs. Szöke-Molnár, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation of cis- and trans-cycloalkane-condensed pyrimidinediones by azetidinone ring transformation. Tetrahedron, 46, 1943-1950 (1990).
 • a. Cisz- és transz-cikloalkán-kondenzált pirimidindionok előállitása azetidinonok gyűrűtranszformációjával. Magyar Kémiai Folyóirat, 97, 190-195 (1991).
 • 280. F. Fülöp, G. Bernáth, M. S. El-Gharib, J. Kóbor, P. Sohár, I. Pelczer, G. Argay and A. Kálmán: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,3-oxazino-and 1,3-thiazino(4,3-a)isoquinolines. Chem. Ber., 123, 803-809 (1990).
 • a. Sztereoizomer 1,3-oxazino- és 1,3-tiazino[4,3-a]izokinolinok szintézise éssztereokémiája. Magyar Kémiai Folyóirat, 97, 229-237 (1991).
 • 281. F. Fülöp, E. Semega, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and steric structures of 3,4-disubstituted 1,6,7,11b-tetra- hydropyrimido[6,1-a]isoquinolin-2-ones. J. Heterocyclic Chem., 27, 957-962 (1990).
 • a. 3,4-Diszubsztituált-1,6,7,11b-tetrahidropirimido[6,1-a]-izokinolin-2-onok szintézise és térszerkezete.Magyar Kémiai Folyóirat, 96, 155-160 (l990).
 • 282. Á. G. Nagy and P. Sohár: Spectroscopic investigation of chalcone-analogous ferrocenes ortho-substituted in the aromatic ring. J. Organomet. Chem., 390, 217-225 (1990).
 • 283. A. Csámpai, K. Körmendy, P. Sohár, J. Császár and F. Ruff: Preparation of heterocyclic dications from substituted phthalazinones. Tetrahedron, 46, 6895-6902 (1990).
 • 284. G. Stájer, A. E. Szabó, S. Frimpong-Manso, G. Bernáth and P. Sohár: Phenyl-substituted cyclopentane- and cyclohexane-cis-fused-1,3-oxazines and -1,4-oxazepinones. Preparation and stereochemical study. Tetrahedron, 46, 6859-6868 (1990).
 • a. Ciklopentán- és ciklohexán- cisz-kondenzált fenilszubsztituált 1,3-oxazinok, 1,3-oxazin-2-onok, 1,3-oxazin-2-tionok és 1,4-oxazepinonok előállitása. Magyar Kémiai Folyóirat, 97, 372-378 (1991).
 • 285. L. Pongó, J. Reiter, J. Barkóczy, P. Sohár and I. Pallagi: On Triazoles XXI. Synthesis of 1,2,4 Triazolyldithiocarbonates. J. Heterocyclic Chem., 27, 1249-1257 (1990).
 • 286. P. Sohár, I. Kövesdi, S. Frimpong-Manso, G. Stájer and G. Bernáth: Structure of a norbornane-fused pentacyclic isoxazoline. Magn. Reson. Chem., 28, 1023-1026 (1990).
 • 287. P. Sohár, G. Bernáth, S. Frimpong-Manso, A. E. Szabó and G. Stájer: Preparation and stereostructure of norbornane/ene-condensed phenyl-substituted O,N-heterocycles. Magn. Reson. Chem., 28, 1045-1050 (1990).
 • 288. E. Zára-Kóczián, L. Hazai, Gy. Deák, L. György and P. Sohár: Synthesis of 1-aryl-1,4-dihydro-3(2H)-isoquinolinones with piperazine ring in the side chain having potential antiserotoninergic activity. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 127, 607-627 (1990).
 • 289. Gy. Schneider, Gy. Hackler, J. Szanyi and P. Sohár: Steroids. Part 43. Thermal decomposition of steroidal azidoformates. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 37-42 (1991).
 • 290. G. Bernáth, F. Fülöp, J. Árva, J. Kóbor and P. Sohár: Saturated heterocycles, 176. Synthesis and steric structures of quaternary azeto[2,1-a]isoquinoline stereoisomers. J. Heterocyclic Chem., 28, 353-357 (1991).
 • a. Sztereoizomer kvaterner azeto[2,1-a]izokinolinok szintézise és sztereokémiája. Magyar Kémiai Folyóirat, 97, 97-103 (1991).
 • 291. J. Szabó, L. Fodor, G. Bernáth, G. S. Talpas, E. Bani-Akoto and P. Sohár: Intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of benzonitrile oxide to 2H-1,3-benzothiazines and hexahydro-4H-1,3-benzothiazine. J. Heterocyclic Chem., 28, 481-484 (1991).
 • 292. Á. G. Nagy, P. Sohár and J. Márton: Spectroscopic investigation of chalcone-analogous ferrocenes ortho-substituted in the aromatic ring. J. Organomet. Chem., 410, 357-364 (1991).
 • 293. P. Sohár, J. Szabó, L. Simon, G. S. Talpas, E. Szücs and G. Bernáth: Synthesis and steric structure of alicycle fused 1,3-thiazine-ß-lactams. Magn. Reson. Chem., 29, 687-692 (1991).
 • 294. P. Sohár, G. Stájer, A. E. Szabó and G. Bernáth: NMR/NOE elucidation of the stereostructure of cycloadducts of aceto nitrile oxide with norbornane/ene-fused dihydrooxazines. Magn. Reson. Chem., 29, 706-710 (1991).
 • 295. G. Stájer, S. Frimpong-Manso, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation of diastereomeric 5,8-methanobenzoxazino[2,1-b]-and [2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-ones by reaction of norbor nane/ene-condensed dihydro-1,3-oxazines with salicyl chloride. J. Heterocyclic Chem., 28, 753-757 (1991).
 • a. 5,8-Metano-benzoxazino[2,1-b]- és [2,3-b]-1,3-benzoxazin-4-on diasztereomerek előállitása norbornán/én-kondenzált dihidro-1,3-oxazinokból szalicilsavkloriddal. Magyar Kémiai Folyóirat, 98, 184-189 (1992).
 • 296. L. Hazai, Gy. Deák, P. Sohár, G. Tóth and J. Tamás: Condensed heterocyclic lactams. I. Study on the cyclization methods resulting in 4-aryl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-ones. J. Heterocyclic Chem., 28, 919-922 (1991).
 • 297. P. Sohár, K. Ujszászy, J. Szabó, L. Simon, G. S. Talpas, L. Fodor and G. Bernáth: Synthesis and steric structure of cis- and trans-alicycle-fused dihydrothiazepines. Magn. Reson. Chem., 29, 928-932 (1991).
 • 298. F. Fülöp, I. Huber, Á. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis of pyrimido[2,1-b]thiazin-6-one by Retro Diels- Alder reaction. Tetrahedron, 47, 7673-7676 (1991).
 • a. Pirimido[2,1-b]tiazin-6-on szintézise retro Dield-Alder reakcióval. Magyar Kémiai Folyóirat, 98, 25-28 (1992).
 • 299. B. Rezessy, L. Toldy and Gy. Horváth and P. Sohár: Reaction of aminothiazole-oximetosylates with thiols. Tetrahedron, 47, 1045-1052 (1991).
 • 300. Sohár P.: Néhány példa korszerű NMR mérési módszerek alkalmazására a szerkezetkutatásban. Kémiai Közlemények, 72, 263-290 (1991).
 • 301. P. Perjési and P. Sohár: Synthesis of partially saturated N-substituted 4H-3,1-benzothiazine-2(1H)-thiones. Monatshefte für Chemie, 122, 1047-1051 (1991).
 • 302. Á. G. Nagy, J. Márton and P. Sohár : Synthesis of chalcon analogous ferrocenes ortho-substituted in the aromatic ring. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 128, 961-964 (1991).
 • 303. Sohár P., Szabó J., Stájer G.és Bernáth G.: Policiklusok térszerkezet-felderítése NMR vizsgálatokkal. Kémiai Közlemények, 73, 283-288 (1991).
 • 304. J. Fetter, K. Lempert, J. Nagy, J. Nyitrai, P. Sohár, Z. Tombor and K. Zauer: Simple and condensed ß-lactams. Part 13. Synthesis of some 1(3-acylamino-2-oxoazetidin-1-yl)-cyclopentane- and cyclohexanecarboxylic acids. J. Chem. Soc. Perkin Trans. I, 369-374 (1992).
 • 305. S. Frimpong-Manso, K. Nagy, G. Stájer, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation of uracil by cycloreversion. Structure of cycloalkane/ene- and norbornane/ene-fused dihydrouracils (1). J. Heterocyclic Chem., 29, 221-224 (1992).
 • 306. F. Fülöp, É. Semega, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and stereochemistry of 2,3-disubstituted-2,5,6,10b- tetrahydroimidazo[5,1-a]isoquinolin-1-ones. Pharmazie, 47, 168-171 (1992).
 • 307. P. Sohár, L. Lázár, F. Fülöp, G. Bernáth and J. Kóbor: Synthesis and conformational analysis of stereoisomeric 1-and 2-methyl-2H,4H- 1,6,7,11b-tetrahydro-1,3-oxazino[4,3-a]-isoquinolines. Tetrahedron, 48, 4937-4948 (1992).
 • a. Sztereoizomer 1- és 2-metil-2H,4H-1,6,7,11b-tetrahidro-1,3 oxazino[4,3-a]izokinolinok szintézise és konformációanalizise. Magyar Kémiai Folyóirat, 99, 24-32 (1993).
 • 308. I. Huber, Á. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and structure determination of alicycle-fused thiazolo-and thiazino[2,3-b]quinazolones and cycloalkyl-imino-3(N)-thiazolinylthiazolidines. Tetrahedron, 48, 4949-4956 (1992).
 • 309. J. Szabó, L. Fodor, E. Bani-Akoto, G. S. Talpas, G. Bernáth and P. Sohár: Conformational analysis of s-triazolobenzothiazine derivates prepared by intermolecular 1,3-dipolar cycloaddition of nitrilimines to 4-aryl-2H-1,3-benzothiazines. Tetrahedron, 48, 4957-4962 (1992).
 • a. A 4-aril-2H-1,3-benztiazinok és nitriliminek intermolekuláris 1,3-dipoláris cikloaddíciójával előállított s-triazolobenztiazin- származékok konformációanalízise. Magyar Kémiai Folyóirat, 99, 293-296 (1993).
 • 310. L. Hazai, Gy. Deák, G. Tóth, P. Sohár, J. Tamás and L. György: Condensed heterocyclic lactams, II. Synthesis of new 4-arylquinolin-2(1H)-one derivatives. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 129, 269-275 (1992).
 • 311. L. Hackler, Gy. Schneider and P. Sohár: N-Arylurethane neighboring group participation during solvolysis of 3-methoxy-17-N-phenylcarbamoyl-oxy-16-p-tolylsulfonyl-oxymethylestra-1,3,5(10)-triene stereoisomers. Tetrahedron, 48, 9305-9314 (1992).
 • 312. L. Somogyi, M. Czugler and P. Sohár: Synthesis and stereostructure of some 5,5'-disubstituted 3-acetyl-2,2'-bi-2H-1,3,4-oxa(thia)diazolines. Tetrahedron, 48, 9355-9362 (1992).
 • 313. P. Sohár: Strukturanalytische Untersuchungsmethoden in Nuklear-Magnetik-Resonanz-Spektroskopie. Nova Acta Leopoldina, 60, 25-46 (1992).
 • 314. P. Sohár, A. Fürjes, J. Wölfling and G. Schneider: Stereoselective synthesis and determination of the C-16 configuration of 16-halo-methyl/16-hydroxymethyl steroids. Synthesis, 12, 1280-1283 (1992).
 • 315. J. Szabó, E. Bani-Akoto, G. Dombi, G. Bernáth, L. Fodor and P. Sohár: Synthesis of quinazolino-1,3-benzothiazine derivatives. J. Heterocyclic Chem., 29, 1513-1517 (1992).
 • a Kinazolino-1,3-benztiazinszármazékok szintézise. Acta Pharm. Hung., 64, 149-152 (1994).
 • 316. L. Czibula, A. Nemes, G. Visky, M. Farkas, Z. Szombathelyi, E. Kárpáti, P. Sohár, M. Kessel and J. Kreidl: Syntheses and cardiovascular activity of stereoisomers and derivatives of eburnane alkaloids. Liebigs Ann. Chem., 221-229 (1993).
 • 317. A. Nemes, P. Sohár, I. Kövesdi, L. Czibula, A. Csehi and J. Kreidl: Eburnane-14-spiro heterocycles. Synthesis and stereostructure determination by NMR spectroscopy. Magn. Reson. Chem., 31, 409-415 (1993).
 • 318. G. Stájer, A. E. Szabó, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Stuctures of saturated azeto[1,2-a][3,1]- and azeto[2,1-b][1,3]benzoxazines prepared by addition of chloroacetyl chlorides to cyclohexane-condensed dihydrooxazines. Heterocycles, 36, 995-1003 (1993).
 • 319. P. Sohár, A. Kovács, L. Lévai and Gy. Mikite: Synthesis, separation and spectroscopic studies on phenylamino-propanediol diastereomers. Acta Chim. Acad. Sci. Hung., 130, 915-926 (1993).
 • 320. G. Stájer, F. Csende, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation and steric structure of tricyclic and tetracyclic saturated or partially saturated 1,3-heterocycles containing a saturated isoindolone moiety. Heterocycles, 37, 883-890 (1994).
 • 321. H. Süli-Vargha and P. Sohár: Reaction with 4-(p-nitrobenzyl) pyridine allows detection of urethane-protected pyroglutamyl residues. Peptide Research, 7, 24-26 (1994).
 • 322. J. Kóbor, P. Sohár and F. Fülöp: Synthesis and sterochemical study of cis- and trans-1-(3'-substituted propyl)benz[a]quinolizidine. Tetrahedron, 50, 4873-4886 (1994).
 • 323. B. Zsadon, E. R. Balogh, V. B. Kassay and P. Sohár: Synthesis and NMR-study of epimeric pairs of 2,3-dihydro- and 2,3,6,7-tetrahydro-tabersonine and their derivatives. Models in Chemistry, 131, 183-192 (1994).
 • 324. G. Bernáth, Zs. Szakonyi, F. Fülöp and P. Sohár: Synthesis of tert-butylcyclopentane-fused 1,3-oxazines and 1,3-thiazines. Heterocycles, 37, 1687-1697 (1994).
 • a terc-Butil-ciklopentánnal kondenzált 1,3-oxazinok és 1,3-tiazinok szintézise. Acta Pharm. Hung., 64, 153-157 (1994).
 • 325. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation and steric structure of condensed-skeleton saturated diphenyl-substituted isoindolones. Heterocycles, 38, 1061-1070 (1994).
 • a Kondenzáltvázas telített difenilszubsztituált izoindolonok előállítása és szerkezete. Acta Pharm. Hung., 64, 159-166 (1994).
 • 326. G. Stájer F. Csende, G. Bernáth, P. Sohár and J. Szúnyog: Preparation and steric structure of 3(2H)-pyridazinones and 1,2-oxazin-6-ones fused with three- to six-membered saturated carbocycles or norbornane skeleton. Monatshefte für Chemie., 125, 933-944 (1994).
 • 327. P. Mátyus, K. Fuji, K. Tanaka, J. Rohonczy, R. Hargitai and P. Sohár: Density functional calculations on heterocyclic compounds Part2. On the protonation of 4,5-dichloro-2-methyl- 3(2H)- pyridazinone. Heterocycles, 38, 1957-1960 (1994).
 • 328. Zs. Gombos, J. Nyitrai, J. Nagy, P. Sohár, Gy. Balogh and J. Brlik: Synthesis of novel bicyclic alcohols and their nitrates. Models Chem., 131, 327-335 (1994).
 • 329. J. Szabó, L. Fodor, E. Bani-Akoto, P. Sohár, Gy. Jerkovich, Gy. Dombi, G. Günther and G. Bernáth: Unexpected cycloaddition reactions during quaternization of 6,7-dimethoxy-2H-1,3-benzothiazine. Models Chem., 131, 345-350 (1994).
 • 330. L. Hazai, Gy. Deák and P. Sohár: Condensed heterocyclic lactams, III. Synthetic and spectroscopic study on new dihydrocarbostyrils. Models Chem., 131, 543-549 (1994).
 • 331. P. Sohár, S. Frimpong-Manso, G. Stájer and G. Bernáth: Preparation and NMR determination of structures of tri-, tetra- and pentacyclic isoindolone derivatives Magn. Res. Chem., 32, 705-710 (1994).
 • 332. Sohár P.: Molekulszerkezet-kutatás Magyarországon Magy. Kém. Foly., 100, 469-495, (1994).
 • 333. L. Pongó, P. Sohár, J. Reiter, P. Dvortsák and Gy. Bujtás: On triazoles. XXXIII[1]. The reaction of potassium triazolyl-dithiocarbonates with dihaloalkanes [2]. J. Het. Chem., 31, 997-1004, (1994).
 • 334. R. Szalay, D. Knausz, L. Szakács, K. Újszászy and P. Sohár: Preparation and solvolysis kinetics of trimethylsilyl N-alkyl-N-phenyl-carbamates. J. Organomet. Chem., 487, 267-271 (1995).
 • 335. L. Fodor, J. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: New convenient synthesis of 1,4-benzothiazepines. Tetrahedron Lett., 36, 753-756 (1995).
 • 336. L Simon, S. G. Talpas, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: Saturated Heterocycles. Part 216. Synthesis, structure and ring opening of trans-perhydro-1,4-benzoxazepin-3-one derivatives. J. Het. Chem., 32, 167 (1995).
 • a Transz-perhidro-1,4-benzoxazepin-3-on származékok szintézise és gyűrűfelnyílása. Acta Pharm. Hung., 111-117 (1996).
 • 337. P. Sohár, G. Stájer, K. Nagy and G. Bernáth: Preparation and steric structure of partially saturated isoindolo[1,3]- and -[3,1]benzoxazinones and -[2,4]benzoxazepinones. Magn. Reson. Chem., 33, 329-336 (1995).
 • 338. M. Mörtl, D. Knausz, Zs. Böcskei, Zs. Kolos, K. Újszászy, L. Szakács and P. Sohár: New N-hydroxy carbamic acid tri-alkylsilyl derivatives: preparation and thermal reactions. J. Organomet. Chem., 492, 115-119 (1995).
 • 339. R. Szalay, D. Knausz, L. Szakács, K. Újszászy, B. Csákvári and P. Sohár: Solvolysis kinetics of trimethylsilyl esters of aromatic N-carboxylic acids. J. Organomet. Chem., 493, 267-270 (1995).
 • 340. F. Fülöp, H. Wamhoff and P. Sohár: Imidazo[1',2':3,4]-pyrimido[6,1-a]isoquinoline and pyrimido[1',2':3,4]pyrimido- [6,1-a]isoquinoline ring systems by tandem cyclization. Synthesis, 7, 863-867 (1995).
 • a. Imidazo- és pirimido[1',2':3,4]pirimido[6,1-a]isokinolinok szintézise tandem gyűrűzárással. Magyar Kémiai Folyóirat, 102, 477-483 (1996).
 • 341. L. Somogyi and P. Sohár: Tricarbonylmethane acylhydrazones: reactions under acylating conditions and formation of fused izoxazole derivatives with concomitant N-N bond cleavage. Liebigs Ann. Chem., 1903-1906 (1995).
 • 342. A. E. Szabó, G. Stájer, P. Sohár, R. Sillanpää and G. Bernáth: Preparation and structure of saturated 1-oxopyrrolo-[2,1-b]quinazoline and 1-oxopyrrolo[1,2-a]quinazoline. Acta Chem. Scand., 49, 751-754 (1995).
 • 343. Sohár P.: Szerkezetkutatás spektroszkópiával. A kémia tanítása, 11, 3-17 (1995).
 • 344. T. Széll, P. Sohár and Gy. Horváth: On the chemistry of *-formyl-2-hyroxyacetophenone. Liebigs Ann. Chem., 2043-2044 (1995).
 • 345. Zs. Szakonyi, F. Fülöp, G. Bernáth and P. Sohár: t-Butylcyclopentane derivatives. Part 8. Synthesis of t-butylcyclopentane-fused pyrimidin-4-ones. Heterocycles, 42, 625-634 (1996).
 • a terc-Butil-ciklopentánnal kondenzált pirimidin-4-onok Magyar Kémiai Folyóirat, 104, 17-24 (1998).
 • 346. R. Szalay, Zs. Böcskei, D. Knausz, Cs. Lovász, K. Újszászy, L. Szakács and P. Sohár: Preparation, crystal structure and thermal decomposition study of some trimethylsilyl esters of dicarbamic acids. J. Organomet. Chem., 510, 93-102 (1996).
 • 347. P. Perjési, P. Sohár, Zs. Böcskei, G. Magyarfalvi, Ö. Farkas and M. Mák: Synthesis, structure and conformational analysis of imidazo-thiazines. J. Mol. Struct., 377, 277-288 (1996).
 • 348. G. Stájer, A. E. Szabó, F. Csende, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and steric structure determination of 9b-p-tolyl-perhydro-thiazolo[2,3-a]isoindolone isomers. J. Mol. Struct., 377, 101-104 (1996).
 • 349. F. Fülöp, J. Tari, G. Bernáth and P. Sohár: A convenient synthesis of diastereomeric synthons: Ethyl 3-methyl- 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-acetates by direct and reverse substituent introductions. Heterocycles, 43, 1605-1606 (1996).
 • 350. D. Bózsing, P. Sohár, G. Gigler and G. Kovács: Synthesis and pharmacological study of new 3,4-dihydro- 2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazines. Eur. J. Med. Chem., 31, 663-668 (1996).
 • 351. G. Stájer, M. Virág, A. E. Szabó, G. Bernáth, P. Sohár and R. Sillanpää: Regioselective synthesis of 3-endo-hydroxymethyl-5-exo-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-endo-amine and its transformation into saturated an partially saturated di-endo-fused heterocycles. Acta Chem. Scand., 50, 922-930 (1996).
 • a 3-endo-(Hidroxi-metil)-5-exo-biciklo[2.2.1] heptil-2-endo-amin regioszelektív szintézise és átalakítása telített vagy részlegesen telített diendokondenzált heterociklusokká. Magyar Kémiai Folyóirat, 103, 561-571 (1997).
 • 352. P. Sohár, G. Stájer, A. E. Szabó and G. Bernáth: Saturated heterocycle condensed diphenylisoindolones: fused-skeleton tetrahydro-1,3-oxazines, oxazolidines and imidazolidines. J. Mol. Struct., 382, 187-195 (1996).
 • 353. F. Fülöp, M. Palkó, G. Bernáth and P. Sohár: Synthesis and mild retro Diels-Alder decomposition of 1,4-methanopyrrolo-1,4-methanopyrido- and 1,4-methano-azepino[2,1-b]quinazolinones. Synth. Comm., 27, 195-203 (1997).
 • 354. F. Csende, G. Bernáth, Zs. Böcskei, P. Sohár and G. Stájer: Preparation of cycloalkano[c]pyridazinones and cycloalkane-condensed pyrrolo[1,2-a]imidazolone, -pyrimidinone and -[1,3]diazepinone stereoisomers. Heterocycles, 45, 323-330 (1997).
 • 355. F. Fülöp, J. Tari, G. Bernáth, P. Sohár, A. Dancsó, Gy. Argay and A. Kálmán: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 6-methyl-substituted pyrimido*6,1-a*isoquinolines Liebigs Annalen, 1165-1171 (1997).
 • 356. G. Stájer, A. E. Szabó, G. Bernáth and P. Sohár: Preparation and steric structure elucidation of partially saturated iso-indolo[2,1-a][3,1]benzoxazinones and -[1,2-b][2,4]benzoxazepinones J. Mol. Struct., 415, 29-36 (1997).
 • a Telített és részlegesen telített izoindolo[2,1-a][3,1]benzoxazinok,-[1,2-b][2,4]benzoxazepinok, ciklopentán- és -hexán[b]pirrolo[2,1-a][3,1]benzoxazin izomerek szintézise Acta Pharm. Hung., 201-210 (1997).
 • 357. F. Fülöp, Zs. Szakonyi and G. Bernáth: Synthesis of 2,4-dioxo and 4-oxo-2-thioxo derivatives of octa- hydrocyclopenta[d]pyrimidines. J. Heterocyclic Chem., 34, 1211-1217 (1997).
 • 358. G. Nárai, P. Sohár, A. Csámpai and B. Zsadon: Synthesis of a new *-lactone bridged apovincanine derivative. Heterocycles, 48, 151-154 (1998).
 • 359. M. Virág, G. Günther, Zs. Böcskei, P. Sohár G. Bernáth and G. Stájer: Preparation and steric structures of saturated or partially saturated cyclopentane- and cyclohexane*b*pyrrolo*1,2-a**3,1*benzoxazine isomers *1* J. Mol. Struct., 440, 147-154 (1998).
 • 360. P. Sohár, G. Stájer, A. E. Szabó, J. Szúnyog and G. Bernáth: Saturated heterocycles, Part 257. Preparation and structure of partially saturated isoindolo*1,2-b* and -*1,2-a*quinazolinones. Heterocycles, 48, 175-180 (1998).
 • 361. R. Kapiller-Dezsőfi, G. Németh, Gy. Lax, Gy. Simig and P. Sohár Conformation analysis of intermediates of analogues of Tamoxifen. J. Mol. Struct., 441, 89-92 (1998).
 • 362. F. Miklós, F. Csende, G. Stájer, P. Sohár, R. Sillanpää, G. Bernáth and J. Szúnyog: Synthesis and structure of methanobenzocyclooctene derivatives. Acta Chem. Scand., 52, 322-327 (1998).
 • 363. G. Bernáth, F. Miklós, G. Stájer, P. Sohár, Zs. Böcskei and D. Menyhárd: Saturated Heterocycles. 254. Synthesis and Stereochemistry of Saturated or Partially Saturated Pyridazino-?6,1-b?- and Pthalazino?1,2-b?quinazolinones. J. Heterocyclic Chem.., 35, 201-207 (1998).
 • 364. G. Stájer, A. E. Szabó, P. Sohár, J. Szúnyog and G. Bernáth: The first preparation of a heterocycle ?1,3?Oxazino?2,3-a?isoindole-2,6-dione, by a retro Diels-Alder method. Synthesis, 718-720 (1998).
 • 365. F. Miklós, G. Stájer, P. Sohár, G. Bernáth, R. Sillanpää: Transformation of Oxomethanobenzociclooctenecarboxylic acids to pyrrolidinone-fused penta-, hexa- and heptacyclic hetero compounds. Heterocycles, 48, 1407-1414 (1998).
 • 366. Á. Abrán, A. Csámpai, V. Harmath and P. Sohár: Study on ferrocenes, Part 6. Synthesis and structure of ferrocenylmethylidenehydrazino-phthalazinones and -pyrido?2,3-d?pyridazinones. Acta Chim. Hung., Models in Chemistry, 135, 439-447 (1998).
 • 367. H. Wamhoff, H. Warnecke, P. Sohár and A. Csámpai: New access to 7-membered heterocyclic C-glycosides by the Cyclo-Addition-Ring-Expansion (CARE)-reaction. Synlett, 1193-1194 (1998).
 • 368. P. Perjési, T. Nusser, Gy. Tarczay and P. Sohár: E-2-Benzylidenebenzo- cycloalkanones. Stereostructure and NMR spectroscopic investigation. J. Mol. Struct., 479, 13-19 (1999).
 • 369. Á. Abrán, A. Csámpai, Zs. Böcskei and P. Sohár: Study on ferrocenes, Part 7. 1,3-Dipolar cycloadditions of heterocyclic hydrazones of formylferrocene. Tetrahedron, 55, 5441-5448 (1999).
 • 370. P. Sohár, A. Bodor and R. Schwartz: Study on steroidal oximinoethers. Synthesis and stereostructure by NMR spectroscopy. Steroids, 64, 246-251 (1999).
 • 371. H. Wamhoff, C. Sattler, P. Sohár and J. Rohonczy: Reactions of uracils, 24. Multiple Anellation to uracils and their analogs ? an approach to Nevirapine-type tricycles. Synth. Commun., 29(22), 3919-3937 (1999).
 • 372. J. A. Szabó, P. Sohár, Zs. Böcskei, G. Stájer, G. Bernáth: Synthesis and structure of lactones and ketal-lactones prepared in a one-step AlCl3-catalysed reaction of cycloalkenedicarboxylic anhydrides with toluene. Structure-dependence of the products on reaction conditions. Synthesis, 1564-1568 (1999).
 • 373. H. Wamhoff, J. Muhr, M. Horn, P. Sohár and A. Csámpai: Reactions of uracils, 23. Subsequent Reactions of 7-Ethoxypyrimido?4,5-d?pyrimidines: nucleophilic exchange, Pyrimido?4,5:4',5'?pyrimido?1,2-a?quinazoline, Benzo?f?pyrimido?4,5:4',5'?pyrimido?1,2-d??1,3,4?triazepine. Heterocyclic Comm., 5, 365-376 (1999).
 • 374. Zs. Böcskei, P. Sohár and G. Stájer: Structure of Isobenzofuranone-substituted diexo-Norbornane/ene-azetidinones. J. Mol. Struct., 513, 63-67 (1999).
 • 375. R. Szalay, D. Knausz, J. Rohonczy and P. Sohár: Comparative spectroscopic and mechanistic studies of some trimethylsilyl N-alkyl-N-phenyl-carbamates. Acta Chim. Hung., Models in Chemistry, 136, 549-560 (1999).
 • 376. T. Lóránd, B. Kocsis, L. Emődy, P. Sohár: 2-Substitued indazoles. Synthesis and antimicrobial activity. Eur. J. Med. Chem., 34, 1009-1018 (1999).
 • 377. G. Stájer, A. E. Szabó and P. Sohár: Synthesis and stucture of norbornane/ene-fused thiouracils and thiazino[3,2-a]pyrimidinones. Heterocycles, 51, 1849-1854 (1999).
 • 378. F. Miklós, G. Stájer, P. Sohár and Zs. Böcskei: Double retro Diels-Alder reaction applied for preparation of a pyrimido[1,2-b]pyridazine. Synlett, 67-68 (2000).
 • 379. Sohár P.: Szerkezetkutatás spektroszkópiával Magyar Kémiai Folyóirat, 106, 93-109 (2000).
 • 380. P. Sohár, E. Forró, L. Lázár, G. Bernáth, R. Sillanpää and F. Fülöp: Synthesis and stereochemistry of stereoisomeric 1,2,3-oxathiazino[4,3-a? isoquinolines. J. Chem. Soc., Perkin 2, 287-293 (2000).
 • 381. Gy. Tarczay, K. Vékey, K. Ludányi, P. Perjési, P. Sohár: E-2-Benzilidene-benzocyclanones, II. IR and mass spectrometric investigations. J. Mol. Struct., 520, 97-102 (2000).
 • 382. H. Wamhoff, C.Höhmann and P. Sohár: An efficient Synthesis of Thioisomünchnones Derived from Uracils and Uridine: Novel Type Mesoionic Nucleosides. Org. Letters, 2, 581-584 (2000).
 • 383. P. Sohár, P. Perjési, K. W. Törnroos, S. Husebye, A. Vértes, Gy. Vankó and R. E. Bozak: Study on ferrocenes, Part 8. E-2-Ferrocenemethylene-1-benzocyclanones. Synthesis, stereostructure, NMR, IR, X-ray, and Mössbauer spectroscopic investigation. J. Mol. Struct., 524, 297-304 (2000).
 • 384. G. Bernáth, G. Stájer , F. Fülöp and P. Sohár: A Retro Diels-Alder Synthetic Method. Fused-Skeleton Isoindolones and Further Saturated Hetero Polycycles. J. Heterocyclic Chem., 37, 439-449 (2000).
 • 385. P. Sohár, F. Miklós, A. Csámpai and G. Stájer: Preparation of pyrimido[2,1-a]phthalazines and aminopyrimido[2,1-a]isoindole by retro Diels-Alder reaction J. Chem. Soc., Perkin 1, 558-564 (2001).
 • 386. P. Csomós, G. Bernáth, P. Sohár, A. Csámpai, N. de Kimpe and F. Fülöp: Synthesis and transformations of 2-henylhydroxymethyl)cyclohexylamines. Tetrahedron, 57, 3175-3183 (2001).
 • 387. H. Wamhoff, A. Bamberg and P. Sohár: Efficient synthesis of fused isothiazolo C-nucleosides, III. Synthesis of 7-substituted isothiazolo[4,5-d]pyrimidine C-nucleosides. Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 20, 229-241 (2001).
 • 388. Gy. Kóczán, G. Csík, A. Csámpai, E. Balog, Sz. Bősze, P. Sohár and F. Hudecz: Synthesis and characterizations of 4-ethoxymethylene-2-[1]-naphthyl-5(4H)-oxazolone and its fluorescent aminoacid derivatives. Tetrahedron, 57, 4589-4598 (2001).
 • 389. Á. Abrán, A. Csámpai, A. Kotschy, O. Barabás and P. Sohár: Study on ferrocenes, Part 9. Substrate selective transformations of some ferrocenylhydrazones. J. Mol. Struct., 569, 185-194 (2001).
 • 390. Gy. Túrós, A. Csámpai, M. Czugler, H. Wamhoff, and P. Sohár: An efficient iminophosphorane-mediated synthesis, NMR, IR spectroscopic and X-ray study of novel ferrocenylimidazole derivatives. Study on ferrocenes, Part 10. J. Organomet. Chem., 634, 122-130 (2001).
 • 391. G. Stájer, F. Miklós, P. Sohár and R. Sillanpää: Preparation of 9-amino-1,9-diazatricyclo[6.4.0.04,8]dodecane-2,10-dione by a Retro-Diels?Alder reaction. Eur. J. Org. Chem., 4153-4156 (2001).
 • 392. T. Lóránd, B. Kocsis, P. Sohár, G. Nagy, Gy. Kispál, H.-G. Krane, H. Schmitt and E. Weckert: Synthesis and antimicrobial study of unsaturated Mannich ketones. Eur. J. Med. Chem., 36, 705-717 (2001).
 • 392. J. A. Szabó, P. Sohár, A. Csámpai and G. Stájer: Preparation of substituted hexahydrophthalazinones from cyclohexane and norbornanelactones and ketallactones. Monatshefte für Chemie, 133, 241-248 (2002).

 • 393. G. Stájer, A. E. Szabó, F. Csende, Gy. Argay and P. Sohár: Application of t-2-benzoyl-t-5-phenyl-cyclohexane-r-1-carboxylic acid for the preparation of saturated isoindole-fused heterocycles.                      J. Chem. Soc., Perkin 2, 657-662 (2002).

 • 394.  Sohár P.: Szerkezetvadászat a molekularengetegben. Székfoglaló előadás. Magyar Kémiai Folyóirat - Kémiai Közlemények, 108, 277-290 (2002).

 • 395.  F. Miklós, I. Kanizsai, P. Sohár and G. Stájer: Preparation and structure of pyrazolo[3,4-d]pyrimidinones. J. Mol. Struct., 610, 41-46 (2002).

 • 396. Gy. Túrós, A. Csámpai, T. Lovász, A. Györfi, H. Wamhoff, and P. Sohár: Convenient RCM-mediated synthesis and spectroscopic study of novel ferrocenyl-substituted 2,5,8,9-tetrahydro-3H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepin-3-ones. Study on ferrocenes, Part 12. Eur. J. Org. Chem., 3801-3806 (2002).

 • 397. T. Lóránd, B. Kocsis, P. Sohár, G. Nagy, P. József, Gy. Kispál, R. László, L. Prókai: Synthesis and antibacterial activity of fused Mannich ketones. Eur. J. Med. Chem., 37, 803-812 (2002).

 • 398. F. Miklós, P. Sohár, A. Csámpai, R. Sillanpää, M. Péter and G. Stájer: Isomerization and application of aroylnorbornene-carboxylic acids for stereoselective preparation of heterocycles. Heterocycles, 57, 2309-2320 (2002).

 • 399. P. Sohár, A. Csámpai and P. Perjési: Synthesis and structure of some (E)-ferrocenemethylenecyclo-alkanones and their benzylidene analogues. Arkivoc, 114-120 (2003).

 • 400. A. Csámpai, Gy. Túrós, V. Kudar, K. Simon, H. Oeynhauen, H. Wamhoff and P. Sohár: Ethyl-a-triphenylphosphimino-b-ferrocenylacrylate as versatilely transformable precursor in [2+2] cycloadditions including aza-Wittig reaction. Study on ferrocenes, Part 13. Eur. J. Org. Chem., 717-723 (2004).

 • 401. G. Stájer, A. E. Szabó, A. Csámpai and P. Sohár: Reaction of levulinic acid with norbornane/ene amino acids and diamines. Eur. J. Org. Chem., 1318-1322. (2004).

 • 402.  P. Sohár, A. Csámpai, A. E. Szabó and G. Stájer: Preparation and structure of pyrrolo- and  isoindolo-quinazolinones. J. Mol. Struct., 694, 139-144 (2004).

 • 403.  F. Miklós, A. Hetényi, P. Sohár and G. Stájer: Preparation and structure of di-exo-condensed norbornane heterocycles. Monatshefte für Chemie, 135, 839-847 (2004).

 • 404. J. Wölfling,  L.Hackler, E. Mernyák,Gy. Schneider, I. Tóth, M. Szécsi, J. Julesz , P. Sohár , A Csámpai: Neighboring group participation – Part 15. Stereoselective synthesis of some steroidal tetrahydrooxazin-2-ones, as novel presumed inhibitors of  human 5 alpha reductase.    Steroids,   69,  451- 460  (2004).

 • 405. Sohár P.: Az NMR-sztori. Magyar Kémiai Folyóirat - Kémiai Közlemények, 109-110, 120-126 (2004).

 • 406. G. Stájer, F. Miklós, I. Kanizsai, F. Csende,  R. Sillanpää and P. Sohár: Application of furan as a diene: Preparation of condensed 1,3-oxazines by retro-Diels-Alder reactions. Eur. J. Org. Chem., 3701-3706 (2004).

 • 407. P. Sohár, A. Csámpai, G. Magyarfalvi, A. E. Szabó and G. Stájer: Synthesis and stereostructure of saturated isoindolone-fused hetero tri-,  tetra- and pentacyclic compounds. Monatshefte für Chemie, 135, 1519-1527 (2004).

 • 408.  A. Csámpai, Á. Abrán, V. Kudar, Gy. Túrós, H. Wamhoff and P. Sohár: Synthesis, NMR, IR spectroscopic and x-ray study of  novel  [pyridazin-3(2H)-one-6-yl] ferrocenes and related ferrocenophane derivatives. Study on ferrocenes, Part 14. J. Organomet. Chem., 690,  802-810 (2005).

 • 409. V. Zsoldos-Mády, P. Sohár, J. Kovács, I. Pintér and Z. Szakács: New carbohydrate derivatives of norfloxacin. J. Carbohyd. Chem., 24, 19-39 (2005).

 • 410. P. Sohár, A. Csámpai, Á. Abrán, Gy. Túrós, E. Vass, V. Kudar, K. Újszászy  and B. Fábián: Macrocyclic double ferrocenes. Their stereo  structure and an IR and NMR spectroscopic, x-ray crystallographic study and conformational and dynamic investigation. Study on ferrocenes, Part 15. Eur. J. Org. Chem., 1659-1664 (2005).

 • 411. V. Kudar, V. Zsoldos-Mády, K. Simon, A. Csámpai and P. Sohár: Synthesis, IR-, NMR- and x-ray investigationof some novel N-hetaryl-   dihydro-pyrazolyl ferrocenes. Study on ferrocenes, Part 17. J. Organomet. Chem., 690, 4018-4026 (2005).

 • 412. T. Lovász, Gy. Túrós, L. Gâinâ, A. Csámpai, D. Frigyes, B. Fábián, I. A. Silberg and P. Sohár: Substrate-selective formation and structure  elucidation of chalcone-containing ferrocene and phenothiazine units. Study on ferrocenes, Part 16. J. Mol. Struct., 751, 100-108 (2005).

 • 413. P. Csomós, L. Fodor, P. Sohár and G. Bernáth: Synthesis of thiazino[6,5-b]indole derivatives, analogues of the phytoalexin cyclobrassinin. A new method for preparation of 3-aminomethylindole. Tetrahedron, 61, 9257-9262 (2005).

 • 414. G. Stájer, A. E. Szabó, Gy. Túrós and P. Sohár: Indoloquinolines, indolobenzoxazines and quinazolophthalazines prerpared from norbornane/ene amino acids and hydrazides. Eur. J. Org. Chem., 4154 - 4161  (2005).

 • 415.  M. Palkó, E. Sándor, P. Sohár and F. Fülöp: Synthesis of 3-amino-5-, and 6-hydroxybicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid diastereomers. Monatshefte für Chemie, 136, 2051-2058 (2005).

 • 416. L. Fodor, G. Bernáth, P. Sohár, D. Gröschl and H. Meier: An unexpected reaction between 6,7-dimethoxy-2H-1,3-benzothiazine and     dimethyl acetylenedicarboxylate. Monatshefte für Chemie, 137, 231-234 (2006).

 • 417. G. Stájer, A. E. Szabó, P. Sohár, A. Csámpai and R. Sillanpää: A retro Diels-Alder method for the preparation of pyrrolo[1,2-a]pyrimidine-diones from diexo-aminooxanorbornenecarboxamide. J. Mol. Struct., 784, 239-243 (2006).

 • 418. C. Várhelyi, Gy. Pokol, A. Gömöry, A. Ganescu, P. Sohár, Gy. Liptay, Cs. Varhelyi: On the oximine complexes of transitionmetals - Part CXIX.Thermal and spectral studies on Ni(Diox.H)(2) type chelate compounds. J. Thermal. Calorim., 83, 701-707 (2006).

 • 419. V. Zsoldos-Mády, A. Csámpai, R. Szabó, E. Mészáros-Alapi, J. Pásztor, F. Hudecz and P. Sohár: Synthesis, structure and in vitro antitumour activity of some new glycoside derivatives of ferrocenyl-Chalcones and ferrocenyl-pyrazolines. Study on ferrocenes, Part 17.     ChemMedChem, 1, 1119-1125 (2006).

 • 420. L. Gin, A. Csámpai, Gy. Túrós, T. Lovász, V. Zsoldos-Mády, I. A. Silberg and P. Sohár: (E)-3-(2-Alkyl-10H-phenothiazin-3-yl)-1-arylprop-2-en-1-ones: preparative, IR, NMR and DFT study on their substituent-dependent reactivity in hydrazinolysis and sonication-assisted oxidation with copper(II)nitrate. Org. Biomol. Chem., 4, 4375-4386 (2006).

 • 421. J. Balogh, V. Zsoldos-Mády, D. Frigyes, A. C. Bényei, R. Skoda-Földes and P. Sohár: Synthesis of novel ferrocene labelled steroidal derivatives via palladium-catalysed carbonylation. X-ray structure of 17-(N-(4’((2-ferrocenyl-ethenyl)-carbonyl)-phenyl)carbamoyl-5α-androst-16-ene. J. Organomet. Chem., 692, 1614-1618 (2007).

 • 422. Sohár P.: Alkonyi szerkezet-nyomozás. (Poliheterociklusok és ferrocén-vegyületek szintézise, szerkezet-felderítése és komplex nagyműszeres vizsgálata.). Magyar Kémiai Folyóirat - Kémiai Közlemények, 113, 62-73 (2007).

 • 423. I. Kanizsai, F. Miklós, P. Sohár, A. Csámpai, R. Sillanpää and G. Stájer: Preparation and structure of pyrrolo[2,3-b]- and isoindolo[1,2-b][3,1]epoxi-quinazolines. J. Mol. Struct., 831, 37-45 (2007).

 • 424. P. Sohár, A. Csámpai, R. Sillanpää, F. Fülöp and G. Stájer: Preparation and structure of  cycloalkane-condensed aryldiaziridines accompained by pyrimidines. Heterocycles, 71, 1315-1326 (2007).

 • 425. B. Fábián, V. Kudar, A. Csámpai, T. Zs. Nagy and P. Sohár: Synthesis, IR-, NMR-, DFT and x-ray study of ferrocenyl heterocycles     from thiosemicarbazones. Study on ferrocenes, Part 21. J. Organomet. Chem., 692, 5621-5632 (2007). 

 • 426. G. Olteán, A. M. Toma, L. Gin, L. Silaghi-Dumitrescu, Gy. Túrós,T. Lovász, M. Jitaru, C. Cristea, P. Sohár and A. Csámpai:      Electronic properties of chalcones containing phenothiazine units. Studia Univ.  Babes-Bolyai Chem., 52, 31-37 (2007).

 • 427. P. Csomós, L. Fodor, G. Bernáth, A. Csámpai and P. Sohár: Synthesis of 4-thiaharmalan analogue 4-aryl-1,3-thiazino[5,6-b]indole derivatives by prevention of rearrangements to position two of the indole moiety. Tetrahedron, 64, 8646-8651 (2008).

 • 428. P. Csomós, L. Fodor, G. Bernáth, A. Csámpai and P. Sohár: An expeditious synthesis for γ-carboline analogue 4-aryl-1,3-thiazino[6,5-   b]indole derivatives  via the trifluoromethanesulfonic acid-promoted isomerization of 3- amidomethylthioindole intermediates to 2-indolyl     sulfides. Tetrahedron, 65, 1475-1480 (2009).

 • 429. Cs. Várhelyi, A. Kovács, A. Gömöry, Cs. Varhelyi, Gy. Pokol, Gy. Farkas and P. Sohár: Comparative spectral and thermal studies of [Pt(dioxH)2] chelates. J. Coord. Chem., 62, 2429-2437 (2009).

 • 430. F. Miklós, P. Sohár, A. Csámpai, R. Sillanpää and G. Stájer: Preparation and Structures of Isoindolone- or Pyrimidone-Condensed      Heterocycles Containing a Hydroxy Group on a Cyclohexane or Norbor­nane Moiety. Letters Org. Chem., 6, 252-257 (2009).

 • 431. B. Fábián, A. Csámpai, T. Zs. Nagy, M. Czugler and P. Sohár: Synthesis, ring transformation,IR-, NMR- and DFT study of heterocycles     with two ferrocenyl units. Study on ferrocenes, Part 22. J. Organomet. Chem., 694, 3732-3741 (2009).

 • 432.  A. Csámpai,. A. Györfi, Gy. Túrós and P. Sohár: Application of Biginelli reaction to the synthesis of ferrocenylpyrimidones and [3]-ferrocenophane-containing pyrimido[4,5-d]pyrimidinediones. J. Organomet. Chem., 694,  3667-3673(2009).

 • 433. V. Zsoldos-Mády,  O. Ozohanics, A. Csámpai, V. Kudar, D. Frigyes and P. Sohár: Ferrocenyl pyrazolines: Preparation, structure, redox properties and DFT study on regioselective ring-closure. Study on ferrocenes, Part 23. J. Organomet. Chem., 694, 4185-4195 (2009).

 • 434. P. Csomós, L. Fodor, A. Csámpai and P. Sohár: Exceptional isolation of both imine and enamine desmotropes of 4,1-benzothiazepines.     Tetrahedron, 66, 3207-3213 (2010).

 • 435. L. Fodor, P. Csomós, G. Bernáth, P. Sohár, T. Holzbauer and A. Kálmán: Reactions  of 1,3-benzothiazines and 1,4-benzothiazepines with   dimethyl acetylenedicarboxylate. Monatshefte für Chemie, 141, 431-436 (2010).

 • 436. L. Fodor, P. Csomós, A. Csámpai and P. Sohár: Staudinger and retro-Staudinger reactions. The dichloro-ß-lactam moiety as a useful handle for the synthesis of 4-aryl-2H-1,3-benzothiazine 1,1-dioxides. Tetrahedron Letters, 51, 3205-3207 (2010).

 • 437. K. Kiss, A. Csámpai, P. Sohár: New ferrocenyl-substituted heterocycles. Formation under Biginelli  conditions, DFT modelling, and structure determination. J. Organomet. Chem., 695, 1852-1857 (2010).

 • 438. L. Fodor, P. Csomós, F. Fülöp, A. Csámpai and P. Sohár: An unexpected isomeization of 1,3-benzothiazine and isoquinoline-condensed ß-lactams. Synthesis, 2010 (17), 2943-2948.

 • 439. L. Fodor, P. Csomós, F. Fülöp, A. Csámpai and P. Sohár: A convenient synthesis of 1,4-benzothiazepines via the ring transformation      of ß-lactam-condensed 1,3-benzothiazine derivatives. J. Mol. Struct., 983, 54-61 (2010).

 • 440. L. Fodor, P. Csomós, T. Holzbauer, A. Kálmán, A. Csámpai and P. Sohár: Expected and unexpected reactions of 1,3-benzothiazine derivatives, I. Ring transformation of ß-lactam-condensed 1,3-benzothiazines into 4,5-dihydro-1,4-benzothiazepines and indolo-1,4-benzothiazepines. Tetrahedron Letters, 52, 224–227 (2011).

 • 441. L. Fodor, P. Csomós, A. Csámpai, P. Sohár,T. Holzbauer and A. Kálmán: Expected and unexpected reactions of 1,3-benzothiazine derivatives, II. Formation of isomeric 5,6-dihydro-1,5-benzothiazocines. Tetrahedron Letters, 52, 592–594 (2011).

 • 442. M. Palkó, P. Sohár and F. Fülöp: Synthesis and Transformations of di-endo-3-Aminobicyclo-[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylic Acid Derivatives. Molecules,2011(16), 7691-7705.                                                                                                                                                   

 • 443. P. Csomós, L. Fodor, G. Bernáth, A. Csámpai and P. Sohár: One-Step Ring-closure procedure for 4,5-dihydro-1,3-thiazino[5,4-b]indole   derivatives with Lawesson’s reagent. The fifth dihydro-1,3-thiazino[b]indole isomer. J. Heterocycl. Chem., 48, 1079-1084 (2011).
 • 444. L. Fodor, P. Csomós, J. Molnár, I. Zupkó, A. Csámpai and P. Sohár: Unexpected formation of indenoisoquinoline derivatives from thia  analogues of protoberberine alkaloids. Letters in Organic Chemistry, 8, 450-453 (2011).
 • 445. L. Fodor, P. Csomós, B. Károlyi, A. Csámpai and P. Sohár: Investigation of ring transformations oof diaryl-ß-lactams condensed with      1,3-benzothiazines. Arkivoc, 374-46 (2011).
 • 446. L. Fodor, P. Csomós, A. Csámpai and P. Sohár: Novel indole syntheses by ring transformation of ß-lactam-condensed 1,3-benzothiazines into indolo[2,3-b][1,4]benzothiazepines and indolo[3,2-c]isoquinolines.Tetrahedron, 686, 851-856 (2012).
 • 447. I. K. Benedek, S. Bősze, E. Orbán, P. Sohár, L. Drahos, E. Gál and A. Csámpai: Acylated mono-, bis- and tris- Cinchona-Based Amines Containing Ferrocene or Organic Residues: Synthesis, Structure and in Vitro Antitumor Activity on Selected Human Cancer Cell Lines.     Molecules, 2012(17), 2316-2329.

Szabadalmak

 • 1. M. Sz. 154.155 Eljárás glikolaldehid-triacetát előállítására Gyimesi J., Tóth G., Gimesi I., Bajusz S. Horváth M., Sohár P. Gyógyszerkutató Intézet, 1967
 • 2. M. Sz. 162.578 Eljárás helyettesített metoxiaminok és sóik előállítására Kasztreiner E., Szilágyi G., Szakály F., Sohár P. Gyógyszerkutató Intézet, 1971
 • 3. M Sz. 168.779 Új eljárás áthidalt 1,4-oxatián-származékok előállítására Kuszmann J., Sohár P., Barsy J., Andrási F. Gyógyszerkutató Intézet, 1974
 • 4. M .Sz. 175.923 Eljárás 1,6-di-O-metánszulfanil-3,4-di-O-metil-D-mannit előállítására Kuszmann J., Sohár P., Csányi E., Király E. Gyógyszerkutató Intézet, 1978
 • 5. M. Sz. 186.810 Eljárás 2H-azeto[2,1-alfa]izokinolin-származékok előállítására Bernáth G., Fülöp F., Kóbor J., Kálmán A., Sohár P., Ezer E., Hajós Gy., Dénes L., Szporny L., Pálosi É Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., 1983
 • 6. M. Sz.190.458 Eljárás [1,3]oxazino[4,3-a]izokinolin-származékok előállítására Bernáth G., Fülöp F., Kóbor J., Sohár P., Ezer E., Hajós Gy., Dénes L., Szporny L., Pálosi É, Perjési P. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., 1983
 • 7. M. Sz. 212.580 2,2-Dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-3-transzpenténsav, hatóanyagként e vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás ezek azonosítására Kótay Nagy P., Schneider G., Balogh Gy., Blaskó G., Kövesdi I., Ladányi L., Sohár P. EGIS Gyógyszergyár Rt., 1993
 • 8. M. Sz. 212.581 Eljárás 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav előállítására Kótay Nagy P., Schneider G., Balogh Gy., Blaskó G., Kövesdi I., Ladányi L., Sohár P. EGIS Gyógyszergyár Rt., 1993

 

Könyvek, könyvfejezetek és egyetemi jegyzetek

 • 1. Kántor T., Sohár P., Holly S., Inczédy J.: Válogatott fejezetek a fizikai kémiából. (Egyetemi jegyzet. Mérnöktovábbképzö Intézet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.
 • 2. Holly S., Sohár P.: Infravörös spektroszkópia. Müszaki Kiadó, Budapest, 1968.
 • 3. Sohár P.: Mágneses magrezonancia spektroszkópia, I. Az NMR spektroszkópia elmélete. (Egyetemi jegyzet).Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
 • 4. Sohár P.: Mágneses magrezonancia spektroszkópia, II. Gyakorlati NMR spektroszkópia. (Egyetemi jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1970
 • 5. P. Sohár, Z. Zubovics and Gy. Varsányi: Adamantane-Part II. Spectroscopic study (In molecular Structures and Vibrations. Ed. S. J. Cyvin). Elsevier, Amsterdam, 1972. pp. 358-362.
 • 6. Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 1. (Ed. L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.
 • 7. S. Holly and P. Sohár: Theoretical and Technical Introduction to the Serie " Absorption Spectra in the Infrared Region."(Ed.: L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975.
 • 8. Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 2. (Ed. L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.
 • 9. Sohár P.: Mágneses magrezonancia spektroszkópia, I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.
 • 10. Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 3. (Ed. L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
 • 11. Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 4. (Ed. L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.
 • 12. Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 5. (Ed. L. Láng, Collaborators: S. Holly and P. Sohár). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.
 • 13. Sohár P.: Feladatgyüjtemény, I. A "Mágneses magrezonancia spektroszkópia" címü speciálkollégium elsö félévi (Az NMR spektroszkópia elmélete) anyagához. (Egyetemi jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 • 14. P. Sohár: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Vol. I-III. CRC Press Boca Raton, Florida (1983).
 • 15. Sohár P.: Szénrezonancia-spektroszkópia. A kémia újabb eredményei, 58. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
 • 16. Sohár P.: Válogatott fejezetek a modern NMR-spektroszkópiából. A kémia újabb eredményei, 59. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Disszertációk

 • 1. Sohár P.: A triacetil-levoglükozán titántetrakloridos komplexeinek elöállítása és infravörös spektroszkópiai vizsgálata. (Diplomamunka, Budapesti Müszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar). Budapest, 1959.
 • 2. Sohár P.: Elektromer effektusok tanulmányozása az amidcsoporton az infravörös színkép tükrében. (Müszaki doktori értekezés). Budapest, 1962.
 • 3. Sohár P.: Asszociációs szerkezetek infravörös spektroszkópiai vizsgálata. (Kandidátusi értekezés). Budapest, 1964.
 • 4. Sohár P.: Az IR és NMR spektroszkópiai alkalmazása izomer vegyületek szerkezetvizsgálatában. (Akadémiai doktori értekezés). Budapest. 1972.