Kajtár Márton Alapítvány - Archívum

KAJTÁR Emlékülés '96

 • Hollósi Miklós (ELTE): Bevezető
 • Megemlékezés †Nyerges Leventéről (SZOTE)
 • Díjak átadása: Poppe László, Borbás Anikó, Szendeffy Szilárd
 • Poppe László (BME): B12 koenzim-függő enzimek mechanizmusvizsgálata
 • Hajós György (KKKI): Királis heteroaromás rendszerek. Gyűrűzárás, CD spektroszkópia
 • Borbás Anikó (KLTE): A Mycobacterium leprea immundetermináns sejtfaltriszacharidjának szintézise
 • Szendeffy Szilárd (ELTE): Optikailag aktív spiroszulfuránok sztereokémiai vizsgálata
 • Lipták András (KLTE): A Shigella sonnei lipopiliszacharidja ismétlődő diszacharid egységének szintézise

KAJTÁR Emlékülés '97

 • Hollósi Miklós: Köszöntő (Kucsman Árpád üdvözlése 70. születésnapja alkalmából)
 • Rábai József: Egy csokor kénvirág
 • Jalsovszky István: Kénorganikus kémia: Kéntartalmú funkciós csoportok a szénvegyületek kémiájában
 • Batta Imre: Kombinatórikus kémia: egy új lehetőség a gyógyszerkutatásban.
 • Nagy Péter: Az első abszolút konfiguráció meghatározás a spiroszulfuránok körében.
 • Fischer János, Huszthy Péter, Kremmer Tibor, Sólyom Sándor: Tanítványok emlékezése.
 • Medzihradszky Kálmán: Baráti köszöntés
 • Messmer András: Baráti visszaemlékezés
 • Kucsman Árpád: Utóhang

KAJTÁR Emlékülés '99 (Kajtár Márton születésének 70. évfordulója alkalmából)

 • Hollósi Miklós: Köszöntő
 • Emlékérmek átadása: Csizmadia Imre, Nógrádi Mihály
 • Emléklap átadása: Ferenczyné Molnár Márta
 • Díjak átadása: Gáspári Zoltán, Keserű György, Farkas Ödön
 • Szabolcs József: Mozaikok Kajtár Márton életéből.
 • Pályi Gyula: Aszimmetrikus indukció kobalt-karbonil komplexekben.
 • Ferenczyné Molnár Márta: Néhány emlék tanáromról, Kajtár Mártonról.
 • Gáspári Zoltán: Szerinproteáz-inhibitorok NMR- szerkezet-meghatározása.
 • Keserû György: Fehérje-ligandum komplexek konformációs analízise.
 • Farkas Ödön: Érdekességek a peptid-konformáció és konfiguráció témaköréből.
 • Tomasz Jenő: Egy szakmai-emberi beszélgetés néhány epizódja

KAJTÁR Emlékülés '01

 • Hollósi Miklós: Köszöntő
 • Perczel András: Tájékoztató az alapítvány tevékenységéről.
 • Emlékérmek átadása: Beck Mihály, Messmer András
 • Emléklapok átadása: Bartucz Mária, Fodor Erika
 • Díjak átadása: Barabás Orsolya, Kurtán Tibor, Martinek Tamás, Bottka Sándor.
 • Barabás Orsolya: Alkalmazott röntgenkrisztallográfia.
 • Kurtán Tibor: Változatok két kromofórra.
 • Martinek Tamás: ß-Peptidek sztereokémiailag kontrolált másodlagos szerkezetei
 • Bottka Sándor: Antiszensz oligonukleotidok – preciziós fegyverek génvadászoknak.
 • Nyitray László: Az élet könyve(i): HUGO-tól HUPO-ig.
 • Antus Sándor: Zárszó

KAJTÁR Emlékülés '03

 • Hollósi Miklós: Megnyitó, Kivonatok Kajtár Márton életútjából
 • Emlékérmek átadása: Szabolcs József, Pintér István
 • Emléklap átadása: Róka András
 • Díjak átadása: Mucsi Zoltán, Horváth György és Pádár Petra
 • Gráf László: A kajtári örökség és a peptid-fehérje kölcsönhatás szerkezeti alapjai
 • Horváth György: Piridin egységeket tartalmazó enantiomertiszta koronaéterek szintézise, kromatográfiája és reszolválása
 • Mucsi Zoltán: N-propargilamin-N-oxidok átrendeződési reakcióinak elméleti vizsgálata
 • Pádár Petra: 1,3 dipoláris cikloaddiciós reakciók a telítettlen nitronok körében
 • Simonyi Miklós:Tanár és munkatárs a konformációs kiralitásban
 • Kucsman Árpád: Zárszó

KAJTÁR Emlékülés '05

 • Hollósi Miklós: Megnyitó
 • Emlékérmek átadása: Tomasz Jenő, Gráf László
 • Emléklap átadása: Otta Klára
 • Díjak átadása: Martinek Tamás, Juhász László, Bontó Ana-Mária, Molnár Péter
 • Otta Klára : A kémiatanár-képzés helyzete
 • Martinek Tamás: Önrendeződés és sztereokémia a β-peptidek körében
 • Juhász László: Természetes eredetű 2,3-dihidrobenzo(b)furán vázas neolignánok szintézise.
 • Bontó Ana-Mária: Ideális termékelkülönítés fluoros Mitsunobu reakcióval
 • Molnár Péter: Királis alkoholok reszolválása szuperkritikus extrakcióval
 • Mátyus Péter : Regio- és sztereokémiai szempontok diazinok szintézisében és biológiai aktivitásában
 • Lőw Miklós : Zárszó

KAJTÁR Emlékülés '07

 • Hollósi Miklós: Megnyitó
 • Antus Sándor: Kajtár Márton hitvallása a kémiáról, annak oktatásáról
 • Emlékérmek átadása: Lipták András, Schneider Gyula
 • Díjak átadása: Móczár Ildikó, Wéber Csaba és Tarczay György
 • Tarczay György: Peptidmodellek és komplexeik vizsgálata mátrixizolációs VCD spektroszkópiával
 • Wéber Csaba: Új difluormetilező reagens
 • Móczár Ildikó: Fluoreszcens jelzőegységet tartalmazó királis monoaza-18-korona-6 éter típusú szenzormolekulák
 • Keglevich György: Heterociklusos P-ligandok és Pt(II)-komplexeik szintézise
 • Hermecz István: Gyógyszerjelölt molekulák fizikai-kémiai tulajdonságai
 • Perczel András: Zárszó

KAJTÁR Emlékülés '09

KAJTÁR Emlékülés '11