Nyílt laboratóriumi gyakorlat: szervetlen kémia

 

Gyakorlatvezetők: Dr. Magyarfalvi Gábor, Dr. Kolos Zsuzsanna, Dr. Rácz Krisztina, Dr. Szabados Ágnes, Dr. Szalay Roland, Dr. Tarczay György
 
Tavaszi félév
 
Hidrogén, s mező fémei

Redukció fémekkel

Hidrogén fejlesztése

A hidrogén nagy diffúziósebességének szemléltetése

Fém-oxidok redukciója hidrogénnel, piroforos vas előállítása

Hidrogén meggyújtása platinakatalizátorral; hidrogén-peroxid képződése hidrogén égésekor

Nátrium- és ammóniumamalgám előállítása és tulajdonságai

Nátrium-hidroxid, nátrium-nitrát, kálium-nitrát előállítása

A magnézium redukáló tulajdonsága

A magnéziumionok reakciói

Bárium-peroxid, kalcium-szulfát, kalcium-klorid, alkáliföldfém-karbonátok elõállítása

Oxigén; titán, króm, mangán

Oxigén előállítása és elemek égetése oxigénben

Ózon keletkezése bárium-peroxidból

A hidrogén-peroxid katalitikus bontása

A hidrogén-peroxid oxidáló és redukáló tulajdonságai, hidrogén-peroxid kimutatása

A titán(IV) reakciói

Titanil-szulfát-oldat előállítása

A króm(III)-vegyületek tulajdonságai

Króm(VI)-oxid, króm(III)-oxid előállítása és tulajdonságai

Króm előállítása aluminotermikus úton

Kromil(VI)-klorid, krómtimsó előállítása

Reakciók kálium-permanganáttal

A mangán(II)-vegyületek reakciói

A mangán-heptaoxid képződése és oxidáló tulajdonságai

Kén, szelén

A kén viselkedése hevítéskor és reakciója fémekkel

Rombos és monoklin kén előállítása

Kén-hidrogén előállítása és reakciói

Mészkénlé, poli(kén-hidrogén) előállítása

Az oldat pH-jának hatása a fém-szulfidok leválására

Kén-dioxid előállítása és kísérletek kén-dioxiddal

Nátrium-szulfit, nátrium-tioszulfát előállítása

A kénsav kémiai tulajdonságai

A kontakt kénsavgyártás modellje

A szulfit- és szulfátionok megkülönböztetése

Tioszulfátionok reakciói

Kálium-diszulfit, nátrium-ditionit előállítása

Fluor és klór; bór

Fluoridion kimutatása

Klór előállítása, reakciója fémekkel és kísérletek klórosvízzel

Üvegmaratás és a szilícium-tetrafluorid hidrolízise

Sósav előállítása és oldékonysága vízben

Nátrium-hipoklorit oldat készítése és színtelenítő hatása

Klórmész előállítása

Klór-dioxid , diklór-oxid, kálium-klorát, dikén-diklorid, szulfonil-diklorid előállítása

Kísérletek bórral, bórsavval

Bóraxgyöngypróba

Bór, bórsav, ammónium-pentaborát, nátrium-perborát előállítása

Jód, bróm; alumínium, ón, ólom

Reakciók jodidionnal és jóddal; jód tisztítása szublimációval

Bróm és jód előállítása

Kísérletek brómosvízzel, kálium-jodidos jódoldattal

Hidrogén-bromid, hidrogén-jodid előállítása

A dijód-pentaoxid és a jódsav reakciói

Nátrium-jodát, trinátrium-dihidrogén-ortoperjodát előállítása

A hõmérséklet hatása a hidrolízisre

Az alumínium oxidációja; az alumíniumion néhány reakciója

Alumíniumtermit

Az ón-hidrogén képződése

Az ón(II)- és ón(IV)vegyületek viselkedése

Az ólom(II)-ion reakciói

Az ón kölcsönhatása savakkal és lúgokkal

Wood-féle ötvözet, ólom(IV)-oxid, ón(IV)-klorid előállítása

Nitrogén; foszfor

Nitrogén és ammónia előállítása

Az ammóniagáz oldhatósága vízben és cseppfolyósítása

Az ammónia kémiai tulajdonságai

Hidrazínium(2+)-szulfát előállítása és redukció hidrazínium(2+)-szulfáttal

Hexametil-diszilazán előállítása Diver-oldatban

A nitrátion és a nitrition reakciói

A nitrátok stabilitása

Dinitrogén-oxid, nitrogén-monoxid előállítása és tulajdonságai

Salétromossav, nitrozil-klorid előállítása; kalcium-nitrid képződése

A sárga és a vörösfoszfor tulajdonságainak összehasonlítása
Foszfin elõállítása foszforból

Foszfor(V)-oxid keletkezése és reakciója vízzel

Az ortofoszfátionok reakciói

Foszforsó, tetranátrium-difoszfát, foszfor-triklorid előállítása

Arzén, antimon, bizmut; szén, szilícium; vas, kobalt, nikkel

Arzén és antimon kimutatása Marsch-próbával

Az antimon(III), antimon(V), bizmut(III) reakciói

Az arzin keletkezése, antimonsav előállítása

Adszorpció oldatban és gázfázisban

Szilícium előállítása és kísérletek szilíciummal

Szemcsés aktív szén előállítása

A karbonát- és hidrogénkarbonát-ionok reakciói

Kalcium-acetilid, acetilén, magnézium-szilicid, szilán előállítása

Szén-dioxid előállítása és tulajdonságai

Vízüvegoldat előállítása és kísérletek kovasavval, szilikátokkal

Nátrium-karbonát, kálium-hidrogén-karbonát előállítása

Egyensúly függése a reagáló anyagok koncentrációjától

Vas(II)- és Vas(III)-vegyületek képzõdése és tulajdonságai; vaskomplexek képződése

A kobalt(II)- és a kobalt(III)-vegyületek reakciói; kobaltsók színváltozása

A nikkel(II)-vegyületek tulajdonságai; nikkelkomplexek képződése

Vas(II)-szulfát - víz (1/7) és ammónium-vas(III)-szulfát - víz (1/12) előállítása

[Tetraammin-karbonáto-kobalt(III)]-nitrát, [Hexaammin-nikkel(II)]-klorid előállítása

Elektrokémia A: Galvánelemek

Elektrokémiai alapismeretek

A standardpotenciál-táblázat alapján könnyen értelmezhető reakciók

Redoxifolyamatok térbeli szétválasztása

Daniell-elem összeállítása

A koncentráció és a pH befolyása a redoxipotenciálra

Standardpotenciál közelítő meghatározása

Az ezüst-klorid oldhatósági szorzatának közelítő meghatározása

A [tetrammin-réz(II)]-ion kumulatív stabilitási állandójának meghatározása

Korrózióvédelem különböző fémekkel

Elektrokémia B: Elektrolízis

Az elektrolizáló feszültség és az áramerősség kapcsolata sósav-oldat elektrolízisekor

Elektrolízis egyen- és váltófeszültséggel

Kálium-klorid- és kálium-jodid-oldat bomlásfeszültségének összehasonlítása

A hidrogén-túlfeszültség hatása a bomlásfeszültségre

Ólomakkumulátor

Póluspapír készítése

Vízbontás

Különböző oldatok elektromos vezetésének összehasonlítása

A kénsavoldat elektromos vezetésének változása a koncentrációval

Monoklór-ecetsav-oldatok fajlagos és moláris fajlagos vezetésének meghatározása

Konduktometriás titrálás

Cinkcsoport, ezüst, réz

A hidrogén-túlfeszültség szerepe katódos redukciónál

Vanádiumvegyületek képzúdése és tulajdonságai

Ózon előállítása elektrolízissel

Hidrogén-peroxid képződése peroxo-dikénsav hidrolízisekor

A megvilágítás hatása a szelén elektromos vezetésére

Nitrogén-triklorid előállítása

A cink oldódása savakban és lúgokban

Cinkvegyületek, kadmiumvegyületek, higany(I)vegyületek, higany(II)vegyületek képződése és tulajdonságai

Cink-acetát, ezüst-[tetrajodo-merkurát(II)], higany(II)-rodanid előállítása

Ezüst-halogenidek előállítása és oldása

Réz(I)-vegyületek, réz(II)-vegyületek, ezüstvegyületek képződése és tulajdonságai

Réz(II)-klorid - víz (1/2) és [tetraammin-réz(II)]-szulfát - víz (1/1) előállítása

Réz(I)-tetrajodo-merkurát(II), vízmentes réz(II)-nitrát, [tetrakisz(piridin)-ezüst(II)]-(peroxo-diszulfát) előállítása

Spektroszkópia és kromatográfia

Alkálifém-kationok kimutatása papírkromatográfiával

A vas(III)ion és az oxalátion közötti fotokémiai reakció

Alkálifémek és alkáliföldfémek lángspektrumának vizsgálata

Abszorpciós spektrum vizsgálata

Kvalitatív analitika
Minden hallgató egyénileg kap 3 db szilárd vegyületet, amelyről a tanultak segítségével meghatározza, hogy milyen kationokat és anionokat tartalmaz.
Lehetséges kationok: Na+, K+, Li+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,
H+, NH4+, Mg2+, Sn2+, Pb2+, Hg2+, Hg22+, Zn2+, Cd2+, Cu+, Cu2+, Ag+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, TiO2+, Sb3+, Bi3+
Lehetséges anionok: OH-, O22-, F-, Cl-, Br-, I-, SO32-, SO42-, S2O32-, S2O82-, S2-, NO2-, NO3-, PO43-, CO32-, HCO3-, SiO32-, CrO42-, MnO4-