Szervetlen és Szerkezeti Kémiai Záróvizsga tételek

ELTE Kémiai Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék
Utolsó Frissités: 2007.05.09

Szervetlen kémia:
# 1. Hidrogén
# 2. Halogének
# 3. Oxigén
# 4. Kén és más kalkogének
# 5. Nitrogén
# 6. Foszfor-csoport
# 7. Szén
# 8. Szilícium-csoport
# 9. Bór
# 10. Alumínium-csoport
# 11. Alkáli-földfémek
# 12. Alkálifémek
# 13. Szkandiumcsoport és f-mező elemei
# 14. D-mező elemei
# 15. Nemesgázok

Fémorganikus kémia:
# 1. A fémorganikus vegyületek általános jellemzése, a fém-szén kötés alapvető típusai és a csoportosítás elvei.
# 2. A fémorganikus vegyületek jelentősége és az alkalmazás fontosabb területei.
# 3. A szerves fémvegyületek stabilitása és a jellemző energetikai adatok meghatározása.
# 4. Fontosabb ligandumok a fémorganikus kémiában.
# 5. A főcsoportbeli fémek alkil- és arilszármazékainak előállítása: elvek, módszerek, körülmények.
# 6. Többcentrumú, elektronhiányos kötések az anionos σ-donorokkal képzett vegyületek között.
# 7. Az átmenetifémek σ-kötésű vegyületei.
# 8. A fémkarbonilok tulajdonságai, előállítása, reakciói, továbbá szerkezet- és kötésviszonyai.
# 9. Átmenetifém-karbének és -karbinek.
# 10. Az átmenetifémek alkén-, alkin-, π-allil-komplexei és a DCD modell.
# 11. Gyűrűs π-donorokkal képzett vegyületek szerkezeti alaptípusai, előállításuk és kötésviszonyaik.
# 12. A 18-elektronos szabály és alkalmazásai a fémorganikus kémiában.
# 13. A fémorganikus katalízis.
# 14. Fémorganikus reagensek a szintetikus kémiában (szerves Li-, Mg-, Zn-, Cd-, Hg-, Al-organikus vegyületek, Collman- és Tebbe-reagens).
# 15. A szerves fémvegyületek molekulaspektroszkópiája.

Szerkezeti kémia és elválasztástechnika:

A csoport:
# 1. Elektronspektroszkópiai módszerek
# 2. Mágneses magrezonancia (NMR) és elektronspinrezonancia (ESR) spektroszkópia
# 3. Rezgési spektroszkópiai módszerek, IR, Raman kiválasztási szabályok
# 4. Koordinációs kötés, koordinációs vegyületek szerkezeti- és sztereokémiája. MO és CF elméletek alkalmazása.
# 5. Izoméria (szerkezeti és sztereoizoméria)
# 6. Átmenetifém komplexek csoportosítása a fém-ligandum kötés jellege, ligandumok és koordinációs szám szerint. Stabilitásuk kvantitatív jellemzése, kelát effektus
# 7. Ligandumcsere és elektronátviteli folyamatok, külső- és belsőszférás mechanizmus.
# 8. Komplexek mágneses tulajdonságai, kis- és nagyspinszámú komplexek, fém-fém egyszeres és többszörös kötések.
# 9. Jahn-Teller effektus.
# 10. Dihidrogén- és dihidrido-, valamint oxigénszállító komplexek.
# 11. Klaszterek általános jellemzése, lokalizált kétcentrumos kötésekkel-, és többcentrumos kötésekkel jellemezhető nem borán klaszterek.
# 12. Elektronhiányos nem borán klaszterek, borán-, karborán- és metallokarborán klasztrek, PSEPT elmélet, Wade szabályok

B csoport:
# 1. Elúciós módszerek elméleti alapjai (tányérszám, sebességi elmélet)
# 2. Elúciós módszerek az elválasztástechnikában (álló fázis, mozgó fázis, megoszlási hányados, retenciós idő fogalma).
# 3. A gázkromatográf felépítése (injektorok, detektorok, oszlopok típusai és jellemzése)
# 4. A folyadékkromatográf felépítése (normál és fordított fázisok, injektorok felépítése. Detektorok, pumpák, típusai. Izokratikus és gradiens elúció fogalma).
# 5. Mintaelőkészítési módszerek (LLE, SPE, SPME, HS, P&T, SFE, Soxlet-extrakció).

Általános tájékoztató:
Az államvizsga időtartama jelöltenként kb. 30 perc. Ennek hozzávetőleges felosztása:
# a Jelölt ismerteti szakdolgozatát, 12-14';
# kérdések, észrevételek a szakdolgozathoz, 4-6';
# kérdések, beszélgetés a kiadott fenti tematika alapján, 10-12'.