Analitikai és Magkémiai Záróvizsga tételek

Záróvizsga tételek az Analitikai Kémiai Tanszéken végző vegyész hallgatók részére
Utolsó Frissités: 2008.04.11

Analitikai kémia I.

 • Mintavételi és mintaelőkészítési módszerek. Az analitikai módszerek teljesítmény jellemzői.
 • (Szervetlen és szerves) savak és bázisok meghatározási lehetőségei.
 • A komplexképződés szerepe az analitikai kémiában.
 • Alkáli- és alkáliföldfémek analitikája.
 • Átmeneti fémek meghatározására alkalmas vizsgálati módszerek.
 • Nemfémes elemek, illetve vegyületeik analitikája.
 • Illékony vegyületek meghatározására alkalmas módszerek.
 • Elektroanalitikai módszerek (voltametria, potenciometria, stripping technika).
 • Optikai atomspektroszkópiai módszerek (ICP-AES, AAS, AFS).
 • Tömegspektrometria alapjai, a tömegspektrum keletkezése és értelmezése. Ionforrás és analizátor típusok.
 • Molekulaspektroszkópiai módszerek. Ultraibolya és látható abszorpciós spektrometria. Differenciál, nagypontosságú derivatív spektrofotometria. A kvantitatív analízis feltételei.
 • Elemek kémiai formáinak meghatározására alkalmas kapcsolt méréstechnikák (HPLC-UV-HG-ICP-AES, HPLC-ICP-MS, CE-ICP-MS stb.).

Ajánlott irodalom:

 • Barcza Lajos: A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve, Medicina, 2005.
 • Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai. Kémiai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, 1999.
 • Záray Gyula (szerk.): Az elemanalitika korszerű módszerei. Akadémiai Kiadó, 2006.

Analitikai kémia II. (Elválasztástechnika)

 • Az elúciós kromatográfia elméleti alapjai.
 • Megoszlási hányados, retenciós tényező, fázisarány fogalma, kromatográfiás csúcs jellemzői, szelektivitás, felbontás.
 • A kromatogram kialakulásának elméleti leírása.
 • Tányérelmélet, tányérszám, sebességi elmélet, van Deemter-egyenlet értelmezése (H=A+B/u+Cu).
 • Gázkromatográf felépítése, működési paraméterek.
 • Mobilfázisok, állófázisok fajtái, oszlopok típusai, méretviszonyai.
 • Injektálási technikák a gázkromatográfiában, detektorok I.
 • Direkt, split és splitless injektálás, hővezetőképességi és lángionizációs detektor működési elve.
 • Hőmérséklet hatása a retenciós időre, detektorok II.
 • Megoszlási hányados hőmérsékletfüggése, hőmérsékletprogramozás, elektronbefogási és tömegspektrométer detektor működési elve.
 • A folyadékkromatográf felépítése.
 • Mobilfázisok, állófázisok fajtái, izokratikus és gradiens elúció fogalma, detektorok főbb típusai.
 • Az adszorpciós kromatográfia elve.
 • Mobilfázsok, állófázisok megválasztásának szempontjai, eluotróp sor fogalma, szelektivitási index, alkalmazások.
 • A megoszlási kromatográfia elve.
 • Kötött fázis fogalma, normál és fordított fázisok alkalmazási feltételei.
 • Az ioncserélő kromatográfia elve.
 • Állófázisok fajtái, mobil fázisok kémhatásának szerepe, ionerősség fogalma, alkalmazások.
 • Az elektroforézis elméleti alapjai, megvalósításának módszerei.
 • A berendezés felépítése, kapilláris elektroforézis típusai, alkalmazások.

Ajánlott irodalom:

 • Kremmer Tibor, Torkos Kornél, Szókán Gyula: Az elválasztástechnikai módszerek elmélete és gyakorlata, Eötvös Kiadó, 2005.

Magkémia

 • Az atommag szerkezete (elemi részecskék, az atommag összetétele, az atommag mérete, kötési energia, az atommagot összetartó erők).
 • Hiperfinom kölcsönhatások és multipólusmomentumok (a mag és a héjelektronok elektrosztatikus kölcsönhatása, töltés, dipólusmomentum, kvadrupólusmomentum).
 • Magreakciók, radioaktivitás (I.) (a magreakciók energetikája, magreakció típusok, magmodellek, stabilitás-instabilitás, bomláskísérő jelenségek).
 • Magreakciók, radioaktivitás (II.) (radioaktív bomlás kinetikája, radioaktív nuklidok elegyeinek bomlása, elágazó bomlás, bomlási sorok, radioaktív egyensúlyok, radioaktív kormeghatározás).
 • Sugárzás és az anyag kölcsönhatása (α-részecske-anyag kölcsönhatás, β-részecske-anyag kölcsönhatás, γ-részecske-anyag kölcsönhatás).
 • A radioaktív sugárzás detektálásának módszerei (gáztöltésű detektorok, szcintillációs detektorok, félvezető detektorok)
 • Nukleáris szerkezetkutató módszerek (Mössbauer-spektroszkópia, Pozitronannihilácós spektroszkópia, μSR, egyéb technikák).
 • Nukleáris analitikai módszerek (neutronaktivációs analízis, radioimmunoassay, izotóphigításos analízis).
 • A sugárkémiai alapjai és a víz radiolízise.
 • A nukleáris energiatermelés alapjai, az atomreaktorok felépítése és működése.

Ajánlott irodalom:

 • Kiss István, Vértes Attila: Magkémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.